ئەوەڵ شەو

12

ئەوەڵ شەو

دریٛژەو بەشو دووەمی چەنی بەشو ئاخری.

حەمە وەیوە ماروٙ یانە!

جە بەشو ئەوڵیەنە واتما: حەمە چەنی کاکە رەحیمیش گنا قسە کەردی و کاک رەحیمش باسو کناچیٛویٛش پەی کەروٙ بە نامیٛ وەنوٙشیٛ کە تا ئیسە حەمەی نەدییٛنە. داوایچش وەنە کەروٙ حەمە کناچەکیٛ باروٙ و بوٙ بە ژەنیش، حەمەیچ جە جوابو قسەکا کاک رەحیمیشەنە، واتش:

یانی کاکە رەحیم، ئیسە توٙ ماچی دڵداری مەکەرە و هەڕەمە بنیشە مل و نەدیە و نەژناسیا کناچیٛوە بارە یانە؟! دەی ئانا جاریٛویچ چەنیت ئامانیٛ پەی سوٙسەکانیٛ و دوروٙ وەنوٙشەم دیە، ، ئیتر پا کوچەو دیەیە، گرد چیٛوم تەماما؟!

کاک رەحیمم تەمادار نەبیٛ من پاسە جوابش دەووٙ. ڕاسەکیٛچش ئانیٛ بیٛ، قسەکیٛ من فرە زلتەریٛ بیٛنیٛ جە عەمرەکەیم. ئینەیچە سەبەبەکەش رەفیٛقەکیٛم بیٛنیٛ کە هەمیشە چا قسە و باسا فرە پیٛوەرە کەریٛنمیٛ.

ملیٛوش لار نیا و خاس دیاوە قەد و باڵایمەرە، هوٙرسوٙ و گیٛڵاوە پەی لا کوٙگاکیٛ.

چا رووٙ کاک رەحیمیم باسو وەنوٙشیٛش پەی کەردا، هەر ویٛموٙ وەنوٙشە کوٙتەنە سەرەم. دلیٛ خیاڵا ویٛمەنە وەنەوشیٛوەم پەروەرنا، بە بیٛ ئانەیە تا ئیسە ئی کناچیٛمە دییٛ بوٙ، چەمیٛش و روەش و قەد و باڵاش، وەرو چەماموٙ بیٛ. پیٛسە پەیکەر تاشیٛوی کە پەیکەرەکەی وەڵیٛنە دلیٛ خیاڵیشەنە وەش کەروٙ و ئیجا تاشوٙش، منیچ جە ویرو ویٛمنە وەنوٙشەم وەشە کەردە و تاشام.

هەرچی روەکیٛ زیاتەر لویٛنیٛ، ئیٛرق و مەراقم پەی دیەی وەنوٙشیٛ فرەتەر بیٛ. ویٛرەگانیٛو تەماتەکەما چنیوٙ، کاک رەحیمم ماچوٙ “سەوای پیٛوە ملمیٛ پەی تەویٛڵیٛ و چاگەیچوٙ ئەگەر کریا سەریٛو سوٙسەکانیٛچ مدەیمیٛ.

ئا شەوە وەشییٛنە تا دیٛریٛو وەرمم نەکوٙت پوٙرە. چەنی شەبەقی هوٙرسیمیٛ و بارە تەماتەما یاونا میٛدانو تەویٛڵیٛ و نان و چای سەحبیما بەرد پەی سوٙسەکانیٛ یانەو مەتییٛم.

مەتی شەمعیٛم ماویٛو بیٛ منش نەدیەبیٛنیٛ، هەر دوروٙ باوشیش کەردوٙ و ئاما پیٛوایموٙ. پیٛسە ئەدیٛیم قوربان و سەدەقەم بیٛ و شیٛعریٛ چنیٛ باڵامەرە: “قوربانش بو کوڕە شیکە عالەکەم، ئانا دەسە گوڵیٛوەم پەی ئیسەنوٙ بخودا ئا دەسە گوڵە هەر لاییٛقەو توٙنە!”

ئی قسا ئەژنەویٛنیٛ و گەز گەز باڵا کەریٛنیٛ، مەتی شەمعیٛم زانیٛ من تایبەت لوانا ئاگە تا وەنەوشیٛ وینو. هەواڵو شەرمینیٛ کناچیٛش پەرسام، جوابش داوە و واتش: “وەڵا حەمە گیان نینە چیٛگە. ئاروٙ سەحبیٛ چەنی ئەمینی شویش لویٛ پەی تەویٛڵیٛ و کوڕەکەشا لا منوٙ ئاستەن جیا.

شەرمینە کناچیٛ گوٙریٛ مەتی شەمعیٛم بیٛ و فرە بەینش چەنی من وەش بیٛ، فرە حەز کەریٛنیٛ وینوش. مەتی شەمعیٛم دماو نان و چایەکەی لوا بەر، قەدریٛوش پوٙ شی و ئاماوە و واتش:

بخودا روٙڵە حەمە شانست نیا، وەنوٙشە جە هیزیوٙن لویٛنە یانەو مەتییٛش پەی بەڵخەی، رەنگا ویٛرەگا بیٛوە، پەلەتا چیٛشا ئیٛشەو چیگە بیٛدیٛ و سەوای ملدیٛ.

بە ئەژنیەی ئی قسیٛ تەمام دڵم گیریارە. کاک رەحیمم دیا پەیم و ملیٛوش لار نیا و واتش: “وەڵا مەتی گیان ئاما و لوای ئیدیم و ئەودیمی ئیسە فرە سەختا، مەکریوٙ بنیشمیٛ و مشیوٙ بلمیٛ.”

بە نائوٙمیٛدی خواحافیٛزیما جە مەتییٛم کەرد و گیٛڵایمیٛ روەو حدودی. هەرچی کەریٛنیٛ قاچیٛم نیٛنیٛم چەنی و هەنگامەم پەی هوٙرنەگیرییٛ. وەختیٛو کوٙتیٛمیٛ وەراوەرو سوٙسەکانیٛ، دوروٙ دەگاکیٛ ئەجیٛ مەنزەریٛوا و نەقاشیت کەردیٛنە. مڵکا دوٙر دیٛبیٛ و سەرو بانەکاش چەرمە کەریٛوە. هەر ویٛموٙ رەحمم لوابیٛ سەرو دەگاکیٛرە و زو زو دییٛنیٛوە ئوٙ دما. ئاخرش زوٙرم پەی ئاما و پەرسام کاک رەحیمم: “ئەری یانەو وەنوٙشیٛ کامەنە؟ کوٙتەن کوگەو دەگیٛیوە؟. کاک رەحیمم زاناش دڵم گیریانەرە و وەزعەم خاسە نیەنە، زەردە خویٛوش کەرد و واتش:

ئەهااااااا ئانەیچە دڵداری! توٙ هەڵای وەنوٙشڵیٛت نەدییٛنە ئوٙگارەنی، ئیسە من فەرخیە ٢٥ ساڵیٛن هامسامەنە! مەنعەو منیچ کەرینی. چوزانو یانەو تاتەو وەنوٙشیٛ چکوٙن، تەنیا ئانەیە مزانو، هامساو یانەو مەتییٛمەنە. من یانەو ئادیشانە وەنوٙشەم دییٛنە

مەزانو چی کاک رەحیمم هەر ویٛشوٙ توڕە دیار بیٛ، بە نەزەرەم داخەو فەرخیلیٛ گەرەکش بیٛ بە من مجوٙ!!

وەخت بە بیٛ وچان لوای لویٛ، کوچما ئاماوە دەگا، ئیسە ئیتر رەفیٛقەکیٛچم ئاندە سوکنایی بە دلیٛم نەدیٛنیٛ. رویٛو مەتی شەمعیٛم ئاماوە پیدیمەرە. پاسە دیار بیٛ گرد بەڵیٛنیٛوەش لا یانەو تاتەو وەنوٙشیٛوە هوٙرگرتەبیٛ. تاتەم و کاکە رەحیمم، بە بوٙنەو وەزعەو حدودیوٙ، قەرارشا پاسە نیارە، هەم هیجبی کەردەی و هەمیچ مارەبڕیەیش کەرواە یوٙ.

رویٛوی وەشو پاییزی بیٛ. تاتەم و ئەدام و ماموٙم، چەنی کاک رەحیمیم و واڵە گوٙرەکیٛم و شوەکەش، گردیما جمایمیٛرە روەو دەرەو سوٙسەکانیٛ. تاتەم ئیجازەش جە پاسگای هوٙر گرتە بیٛ و بیٛ خەمیٛ بیٛنمیٛ.

ئا روە وەڵیٛ ئانەیەنە جممیٛرە و گنمیٛ ڕا، قوتوەو سەر و ریش تاشاکەو کاک رەحیمیم ئاردە و پەی ئەوەڵ جاری تیٛخم دا ئوٙ لاجانگەکام و قەراخو سمیٛڵام تاشام.

کەوا و پانتوٙڵیٛوی تازە کە ماویٛو بیٛ ورازیابیٛ، کەردمەنە و عەترم دا ئوٙ ویم و ئەجیٛ پاکەتەنە بەرت ئاردەنا. وەختیٛو کوٙتیٛمیٛ ڕا، ئەدام تەماشیٛوش کەردا و واتش:

ئوٙوٙوٙ روٙڵە دوٙرتەنە گیٛڵو. {ژەنیش پەی مارو جە دور وەڵاتان،، کەروش قوربانەت روٙح و دڵ و گیان،، ژەنیٛوە پیٛسەو ولەو دلیٛ پەڕچینی،، جە خودایم گەرەکا بەڵا نەوینی}” ئادام تەبعەی شاعیٛریەش بیٛ و هەمیشە لاونیٛموٙ و شیٛعریٛ چنیٛ باڵامەرە.

بە وەشی و شەوق و زوٙقی فروٙ، یاوایمیٛ دەرەو سوٙسەکانیٛ، دەگا چا پاییزە وەشەنە ئەجیٛ توٙڕیٛوە زەرد و سورەت دیٛنە ملەرە، وەختیٛو دلیٛ تەڵانەو بەیەکانە رەدیٛ بیٛنمیٛ، عەترو بوەکیٛشا نیشیٛنە لوتەما و تا سەد گەزیٛ وارتەرو تەڵانکاوە هەر لوتەمانە مەنیٛوە.

کەیوٙ یاوایمیٛ دلیٛ دەگیٛ، ماموٙم یانەو وەنوٙشیٛش پەنە نیشانە دانیٛ، یانیٛوی دوە نهوٙم بیٛ و چڵیٛو تفی وەرو بەرەکەیشنە بیٛ.

پەی نانو نیمەروٙی لوایمیٛ یانەو مەتی شەمعیٛم کە هامساو یانەو وەنەوشیٛ بیٛنیٛ. قەرار پاسە دریا، مارەبڕیەکەیچ هەر یانەو مەتییٛم بوٙ.

مەتیەم؛ نان و چاشتیٛوی وەشش وەش کەردەبیٛ. چا وەختەنە میٛمانەکیٛ ئامیٛ و ماموٙسا ئاما پەی مارەبڕیەکەی، من و شەرمینە خەریکیٛ هەرمان کەردەی بیٛنمیٛ. ویٛم فش کەردەبیٛوە و حەز کەریٛنیٛ ویٛم برمانو کە زەما زەڕینەکە منەنا و دڵم فرە وەشا. شەرمینەو مەتییٛم دییٛم پوٙرە و خویٛ، زانیٛنیٛ قسیٛوەش پەنەنە و گەرەکشا چەنیم کەروٙ.

فرە حەز کەریٛنیٛ ویٛم و ویٛش بە تەنیا کوچیٛو پیٛوەرە قسیٛ کەرمیٛ، چونکە بڕیٛو پەرسیٛم بیٛنیٛ مەشییٛ کەردیٛم چەنە. وەختیٛو پەرسام: ئەریٛ وەنوٙشە چی هەڵای نامیٛنە؟ کوٙچیٛو خوا و لا گوشیمنە واتش:

قەدرم بزانە، من بیٛنیٛ گرد چیٛوم پەی ریٛک وسی. ئیٛران و ئیٛراق کناچیٛ چامنیٛش نیەنە چەنە! بەڵام حەمە گیان با چیٛویٛوت پەنە واچو: هەرچند مزانو ویٛچت زاروٙڵەنی وهەڵای نەبیەنی بە پیا، مشیوٙ فرە هوٙشت لا وەنوٙشڵیٛوە بوٙ، زاروٙڵیٛنە و هەڵای جە ئاوەدانی شەرم کروٙ ، خوٙ من واتم بە ئەدیٛم، با سەر و ساڵیٛوتەر مدرمیٛ دیاروٙ، ئەدام ماچؤ:

{روٙڵە کناچەکیٛ زەریفەنە و عالەنە بخودا ئەگەر ئیٛمە نەجممیٛوە، خەڵک مڕفانوٙش، تا ئیسە هیچی هیچ نەبیە، دە نەفەرا کیاسەنشا هیجبیش}

پی قسیٛ شەرمینیٛ توٙزیٛو چڵاکیانیٛرە و ویریٛم کەردیٛ و چەنی ویٛم واتم: دەی خاسا مشیوٙ سنح و ساڵش چن بوٙ؟ ئەی مەبوٙ وەختو شویش بوٙ؟! هەر ویموٙ بە قسەکیٛ شەرمینیٛ کوٙتانیٛنە دلیٛ خیاڵا. شەرمینە چاوەختەنە خەریکەو هەرمانا بیٛ و فرە فرسەتو قساش نەبیٛ. وەختیٛو سینی برنجەکەیش دەسوٙ بیٛ، چەمیٛوش گرتانیٛرە وەنە و دلیٛ وەرهەیوانەکەیەنە دیا پەی بەری و واتش:

ئانا چەنی ئەدیٛش ئامیٛ! ئەها ئەجوٙ کاوەتریەنە شوٙنەو ئەدیٛشوٙ لەنجە کەروٙ

وەختیٛو پلەکانەکارە ئامیٛ سەر، حەز کەریٛنیٛ گردو سەرەیم بوٙ بە چەمیٛ و تەماشەش کەرو. دوە هەنگامیٛو شوٙنەو ئەدیٛشوٙ بیٛ، گجییٛوی سادەی سوٙزی کاڵش پوٙرە بیٛ، سەرپوٙشیٛوی خاکی پوڵەکەدارش سەروٙ بیٛ، بە چەتفیٛوی سیاو کە گوڵیٛ قەراخەکاش زەردیٛ بیٛنیٛ، سەرو شاناش شارابیٛشوٙ. پاسە دیار بیٛ چەتفەکە یا زل ورازیا بیٛ یا هینو ویٛش نەبیٛ.

وەڵیٛ ئادیٛنە ئەداش پاسە ئاما روەوموٙ، ئەجیٛ ساڵهای ساڵا مژناسوٙم، هەر ئی گەرم و گوڕی ئەدیٛشە، کەردش پانەیە تا ئادیٛچە بە بزیٛو سەرو لچاش میٛمانم کەروٙ.

سڵامیٛوش کەرد و سەرەش وسەرە و چەنی ئەدیٛش لویٛ دلیٛ ئا هوٙدەیە ژەنەکیٛش چەنە ىینیٛ.

ئاندە پەشوٙکیا بیٛنیٛ چا فرسەتە کوٙڵەنە نەکریا سیٛر تەماشەو روخساریش کەرو، پیٛسە عەکسیٛوی کوٙتە وەرو چەمام و نەمەنە.

نانما وارد و سفرەکە جەم کریاوە، تاویٛو شوٙنەو نان واردەکەریەرە، ماموٙسا هوٙرسوٙ و چفیٛوش کەرد گوٙشیٛ کاک مسەفای هەسورەیمەرە.

پاسە دیار بیٛ گەرەکش بیٛ وەکاڵەت جە وەنوٙشیٛ هوٙر گیٛروٙ. هەردویٛ پیٛوە زییٛرە بەر پەی دلیٛ وەرهەیوانەکەی، چەمم چوٙوە بیٛ وەنوٙشەشا چەنی ئەدیٛش چڕییٛ بەر. منیچ پاڵو بەرەو هوٙدەکەیەنە مدرابیٛنیٛرە. فرسەتیٛوتەرم پەی ئاما وەروٙ، تا جاریٛوتەر پڕ بە دڵ تەماشەش کەرووٙ. هەتا فرەتەر نزیکوٙ تەماشەش کەریٛنیٛ، فرەتەر نیشیٛنە دڵم. وەختیٛو قسیٛ چەنی ماموٙسای کەریٛ شەرمو دلیٛ چەماش وینیٛنیٛ.

هەرچن سەرەش وسەبیٛرە و تەماشەو من نەکەریٛ، وەلیٛم خاس زانیٛ کە من چەمیٛم ئینیٛ سەرشوٙ و تەماشەش کەرو. کەیوٙ ماموٙسا قسەکیٛش تەمامییٛ، چەنی ئەدیٛش لویٛوە دلیٛ. چاوەختەنە، لیٛوش کەردوٙ وەنەم، ئاندە زو سەرەش هوٙرگیٛڵناوە، نەزانام ئی جاریچە بزەکەش کەردوٙ یا نا.

دەسم نیانە دلیٛ دەسا کاکە مسەفای تازە هەسورەیم و ماموٙسا ئایەتەو مارەبڕیەکەیش وانا و وەنوٙشە بیە بە ژەنیم.

ئیجازەکەما تەنیا پەی ئا روەیە بیٛ و گردیما گیٛڵایمیٛ و ئامایمیٛ پیدیمەرە. چا رووٙ وەنوٙشەم مارە بڕیە، فرە ویٛم گەورەتەرجە عەمرو ویٛم زانیٛنیٛ. فرە گەمیٛ زارؤڵانیٛ بیٛنیٛ کە وەڵتەر چەنی رەفیقەکام کەردیٛبیٛنیٛم ئیسە گردم تەرکیٛ کەردیٛبیٛنیٛ.

دوٙرو دویٛ حەفتیٛ لوا، تاتەم فرە پەلەش بیٛ زەماوندەکیٛ هەرچی زوتەر کریوٙ. وەزعەو حدودی خاسە نەبیٛ. روەکیٛ فرە دریٛژیٛ بییٛبیٛنیٛ و وەخت بە سەختی وەنەم ویەریٛ. قەرارم دا چەنی ویٛم، وەڵیٛ ئانەیەنە روٙ زەماوندەکیٛم بیٛ وەروٙ، هەر مشیوٙ وەنوٙشیٛ جاریٛوتەر وینو و نزیکوٙ قسیٛش چەنی کەرو.

سەحبانیٛو زو چەنی ئەدیٛیم هوٙرسا، حەز نەکەریٛنیٛ بە کەسی واچو ملای ملو پوٙدیمەرە، وەلیٛم هەر مەشییٛ ئەدیٛیم زانیٛ.

وەختیٛو واتەم پەنە ملای ملو پوٙدیمەرە، پەشوٙکیا و بە دەنگیٛوی گیریاوە واتش: “روٙڵە رجات وەنە کەرو ویٛت تەنیا مەلە، وەزعەکیٛ خرابەنە، مدرە تا وەختیٛو کاک رەحیمت بلوٙ ئا وەختە توٙیچ چەنیش لوە

هەرچند گەرەکم نەبیٛ قسەکیٛ ئەدیٛیم ماڕو، وەلیٛم قەراریٛو بیٛ و دابیٛم.

ڕاو حدودیم گرتەنە وەر و یاگیٛوەنە کە کەمتەر شکەش وەنە لویٛ، لوانیٛ پوٙدیمەرە و یاوانیٛ سوٙسەکانە. یەکڕاس لوانیٛ پەی یانەو هەسورەیم. یانەکەم ویرەنە بیٛ، چون ڕوٙ مارەبڕیەیەکەی ماموٙیم نیشانە دابیٛنیٛ و زانیٛنیٛ چکوٙوەن.

دوٙرو ویس گەزیٛویم مەنەبیٛ بیاو وەرو بەرەکەیشا، دیٛدە یاسیٛ هەسروەم دیەم دلیٛ وەرهەیوانەکەیشانە خەریکەو هەڵیز ژەنەی بیٛ. سەرسەحەب بیٛ و نانوچای سەحبی تازە وریابیٛ، وەرەتاویٛوی وەشی پاییزی شوٙڵەش دابیٛرە سەرو دەگیٛرە و وەختیٛو دلیٛ گەڵا زەرد و سورەکانە رەد بیٛ، دڵی ئەڕفانیٛ.

دەگا ئاوەدانیش پوٙوە دیارە بیٛ و زاروٙڵیٛ وەرو بەرانە و دلیٛ کوجیەکانە گەمە کەریٛنیٛ و قلەو خوەیشا ئەژنەوییٛ. هەرچند چا وەختەنە فرە پەشوٙکیا بیٛنیٛ و تەنگەتاوی گرتەبیٛنیٛرە، بەڵام وەختیٛو دەنگو خوەو زاروٙڵەکا ئەژنەویٛنیٛ، هەس بە وەشی کەریٛنیٛ، چون ویٛم ئا دەورانمە تازە ویرابیٛرە.

کوچەکوچەی نزیکو تفەکیٛ وەرو بەرەی کوٙتاوە. گەڵاو تفەکیٛ جە گردو دارەکاتەری زەردتەرە بیٛ و نیمەش ریٛزابیٛ وەرو بەرەی و بەشیٛویچش وای ئاردەبیٛرە دلیٛ کوجیەکیٛ.

کەڵەکیٛوەی تەوەنینەی گولانیٛ کوجیەکیٛش جە یانەکا جیا کەردیٛبیٛوە. چا وەختەنە یاوانیٛ لا کەڵەکەکیٛ، دویٛ کناچڵیٛم دییٛ بنەو تفەکیٛنە مدریٛبیٛنیٛرە و قسیٛ کەریٛنیٛ.

هەردویٛ پەشتیشا ئوٙ منوٙ بیٛ و سنح و ساڵیچشا پیٛسە یوٙی دیار بیٛ. هەر جە پەشتیوٙ وەنوٙشەم ئەژناساوە. باڵاش توٙزیٛو چەویٛ بەرزتەر بیٛ و سەرپوٙشیٛوی ناسکی رەنگ بوڵین سەرەشوٙ بیٛ. گجییٛوی سورەتیش پوٙرە بیٛ و فەقیانەکیٛش پەشتەو ملیشوٙ لکەش دیٛیبیٛنیٛ.

چا وەختەنە، کوچیٛو ژڵیٛویا و لاش کەردوٙ روەو من، بە ژڵیٛوەکەش ساقو تفەکیٛ کوٙتەنە بەینما، هەر ئانە بی پانەیە ئادە منش نەدیا، بەڵام من پەی ساتیٛوی فرە کوڵی رەوە ئادیٛم دیە.

دەنگو دیٛدە یاسیٛ هەسرویٛم ئاما واتش:

وەنوٙش روٙڵە؛ ئا سەتڵەو ئاویٛمە پەی بارە سەر” هەڵای قسەکیٛش چەنی وەنوٙشیٛ تەمامیٛ نەکەردیٛبیٛنیٛ، چەمیٛش لویٛینە دلیٛ چەما من. کوچیٛو مدرا و سەرەش سڕ مەن. بە دەنگیٛوی بەرز و رویٛوەی وەشوٙ واتش:

حەمە گیان ئینە چکوٙوە روٙڵە کەی ئامانی؟ ئا بوٙ سەر قوٙربانەت بو.”

چەنی قسەکیٛش پلەکانەکارە بە ڕەمای ئامارە وار و دەسش کەرد ملم. هەر چا وەختەنە دەسما کەرد سڵام و ئەحواڵ پەرسی، وەنوٙشە دیام پوٙرە و ماتش کەرد. ویرم نیا سڵامش کەردا یا نا، بەڵام دیار بیٛ فرە شەرمم چەنە کەریٛ، پەیم سەمەرە بیٛ ئاخر عەمرو من و وەنوٙشیٛ ئاندە بەینش نەبیٛ، ئانەمە چند جاریٛ لا شەرمینیٛ مەتیەزیٛموٙ ئەژنەویەبیٛ “وەنوٙشە فرە زاروٙڵیٛنە و ئاگات چەنەش بوٙ.”

کەس بە من نەواچیٛ زاروٙڵەنی، گاهەز بوٙنەو ئانەیوٙ بیٛ کە سەر و مەقولم ئوٙ پیای شیٛ، لا ڕەفیٛقەکایچموٙ فرە چیٛویٛ فیٛر بیەبیٛنیٛ و قسەکیٛم جە عەمریم زلتەریٛ بیٛنیٛ.

هەر چوارما جە پلەکانەکارە لوایمیٛ سەر. هەسەروەم وەڵیٛمانە بیٛ، وەنوٙشەو و رەفیٛقەکیٛش دماو منوٙ بیٛنیٛ، هوٙڵم دا جە دلیٛ پلەکانەکارە قسیٛوەش چەنی کەرو، لام کەردوٙ دیانیٛش پوٙرە، بە هیچ جوٙریٛو سەرەش بەرز نەکەریٛوە تا میاچەماش وینو. دڵم پەی ویٛم مەن، ئینە لا ویٛشوٙ مارە بڕییٛبیٛ و بە حەساب ژەنیم بیٛ. پاسە بزانو هەڵای نەزانیٛ مارە بڕیەی چیٛشا.

گوٙشم نەدا پەنە و لوایمیٛ سەر. هەسروەم هەڵیزەکیٛش ژەنیٛ بیٛ و کەرەکیٛش دلیٛ جاموٙڵیٛوەنە نییٛبیٛرە. زاناش نان و چای سەحبیم نەواردەن. چاییٛوش کەرد و کەرەکیٛ و نان و ماسیٛوش نیارە وەرو دەمیم. فرە ئاورام بیٛ، چاوەختەنە نان و چایەکەی وەریٛنیٛ، هەسروەم سەرو یوٙی قسیٛ کەریٛ و پەرسیٛ کەس و کاری و ئیدیم و ئوٙدیمیم چەنە کەریٛ، منیچ مەجبور بیٛنیٛ جوابش دەووٙ.

چیٛویٛو کە فرە پەیم تازە بیٛ، وەنوٙشە وەختیٛو من قسیٛ کەریٛنیٛ دییٛم پوٙرە، وەلیٛم وەختیٛو من دییٛنیٛش پوٙرە ئادە سەرە وزیٛرە، فرە چانەیە توٙڕە بیٛنیٛ.

جە گەرمەو ئی قسانە بیٛنمیٛ، تەقەو دەربازەکەو واری ئاما، کاک مسەفای هەسورەم بیٛ چەنی کوڕە گوٙرەکەیشا بە چنگڵیٛو بەییٛ زەردیٛوە ئامیٛ سەر. بە ئامایشا، حەزم نەکەرد و پڕ بە دڵ پەنەم ناوەش بیٛ، زانیٛنیٛ ئا روە ئیتر هیچ فرسەتیٛوتەرم گیر نمیٛ تا چەنی وەنوٙشیٛ قسیٛ کەرو.

فرە بە گەرمی ئامیٛ دەمموٙ و ئی لاو ئوٙلاشا ماچ کەردا. هەر ئادیٛ ئامیٛ سەر وەنوٙشە و رەفیٛقەکیٛش ئامیٛرە وارو جآگە نەمەنیٛ.

قسیٛ دەسشا پەنە کەرد. ئا پەرس و جوابە کە هەسرویٛم کەردەبیٛنیٛش وەنە، دیسان مەشییٛ پەی هەسورەیچم گیٛڵنیٛنیٛ.

قسیٛ کاک مسەفای هەسورەیم پەی من فرە بیٛ یاگیٛ بیٛنیٛ. قسەکیٛش هیچ پیٛوەنیٛوشا بە ژیوای من و وەنوٙشیٛوە نەبیٛنیٛ. باسو سیاسەتی کەریٛ و من هیچم حاڵی نەبیٛ. هەر ویٛشوٙ دژمانی دیٛ شاو ئیٛرانی و باسو شوٙرەوی و ئەمریکای کەریٛ. دماو نیم سەعاتیٛوی بیٛزار بیا و بەهانیٛوەم گرتە و واتم ملو پەی یانەو مەتییٛم و دمایی مەووٙ.

زیانیٛرە بەر، زانیٛنیٛ ئا روە ئیتر وەنوٙشیٛ مەتاو وینووٙ، حەز کەریٛنیٛ شەرمینەو مەتییٛم وینو و کوچیٛو دڵم هاڵی کەرو. پەی شانسو من ئا روە شەرمینەیچ نەبیٛ چا. نیم سەعاتیٛو لا مەتی شەمعیٛموٙ نیشتارە و ئامانیٛ پیدیمەرە.

ڕانە هیچ دڵم وەش نەبیٛ، من بە چ دڵ و باریٛووٙ لوابیٛنیٛ، بەڵام پاسە ناما وەروٙ کە چەمەڕاییش کەریٛنیٛ. سەرەڕاو گردو ئا چیٛوا کە روەشا دا، وەنوٙشە لویٛبیٛنە دلیٛ قوڵایی دڵیم و گردو خیاڵەکامش گرتەبیٛرە و بە هیچیتەری بیٛجگەم ئادیٛ ویر نەکەریٛنیٛوە.

روٙ زەماوندیٛ ئاما وەروٙ. ئا روە چەنی روەکاتەری فەرقش بیٛ پەیم، دڵم پیٛسەو دڵو مریچڵیٛ دیٛ وەنە، ویٛچم نەزانیٛنیٛ چی! فرەتەر دڵەورکیٛ ئانەیمە بیٛ، کەسیٛوە کە قەرارا بوٙ بە هامسەرە و هامڕاو گردو ژیوایم، چی مشیوٙ ئاندە چەنەم شەرم کەروٙ و تەنانەت گەرەکش نەبوٙ وینوٙم و تەماشەم کەروٙ.

بانگو عەسریشا دا، وەیوەشا جە کەلو چناری ئاردە پیدیمەرە، بەینو کەلو چناری تا دلیٛ دەگیٛ نیم سەعاتیٛو زیاتەر نەبیٛ. رەفیٛقەکیٛم و جوانەکیٛ بە وەیوەی باڵابەرز لویٛ پیٛوای وەیویٛوە. وەرو بەرەو یانەکەیما پاناییٛو بیٛ، خەڵک بە ژەن و پیاوە هوٙرپڕیٛنیٛ. ئەدام و واڵەکیٛم جە گرد کەسی زیاتەر دلیٛ زەماوندەکیٛنە دیاریٛ بیٛنیٛ و ئارەقیٛوی فرەشا کەردەبیٛ. تاتەم چەنی جەمیٛو جە رەفیٛقەکاش سەرو بانو ویٛماوە نیشتیٛبیٛنیٛرە و پیٛوەرە خویٛنیٛ و قسیٛ کەریٛنیٛ. سوٙسەنە واڵە گولانەکیٛم گجییٛوی سور کە ویٛم پەی ئەسیٛ بیٛ کەردەبیٛشەنە و بە زەوق و شوٙقیٛوی کناچڵانوٙ لویٛ و ئەی و زو زو نزیکەم گنیٛوە و پەرسیٛ: “کاک حەمە کەی وەیوە میاووٙ؟

وەختیٛو وەیوە چەنی هامڕاکاش نزیکیٛ کوٙتیٛوە، کاک رەحیمم لامەنە بیٛ، هەردویٛما پیٛوە لوایمیٛ پیٛوایشاوە. کاک رەحیمم وەڵتەر گرد چیٛوش جە بارەو ئیٛشەوی پەنە واتەبیٛنیٛ کە مشیوٙ چیٛش کەرو. بیٛ خەبەر چانەیە کە وەیوە کیٛنە و چەنینەنە!

وەیوەشا سەرو هەسەرەکیٛوە وەزنارە. کوٙپانەو هەسەرەکیٛ موٙجیٛوەی سورەشا دیٛبیٛ ملەرە، وەختیٛو وەزناشارە قاچیٛش سڕیٛ بییٛبیٛنیٛ و نەتاویٛ هەنگامە هوٙر گیٛروٙ.

وەیوە؛ فرە گولانیٛ ئاما وەرو چەمام، تەنیا سەرەش جە بیبنەکەیم بەرزتەر بیٛ. چیرو توٙڕەکیٛنە خاس روەش نەوینیٛنیٛ، دەسم گرتە و ئامایمیٛ روەو یانەی. ئاندە پەشوٙکیا بیٛنیٛ کەسیتەری دوٙرو ویٛمەنە نەوینیٛنیٛ. دماو چند هەنگاما توٙزیٛو ئامانیٛ سەرو ویٛم.

لام کەردوٙ مدیەو ژەنیٛوە چوٙلاشوٙ ئوٙ دەسەکەش گرتیٛنە. ژەنەو چیشی وەختیٛو تەماشەم کەردە تەمام تەرسانیٛ! باڵاش کوڵ و پان بیٛ، مەمیٛش ئەجیٛ دویٛ سەرنگیٛنیٛ و سەرو سینەیشوٙ ئاڵوٙچییٛبیٛنیٛرە، فیٛسیٛوە سەرەشوٙ بیٛ، پڕچکەکەش تا سەرو تەویٛڵیٛش وەسەبیٛرە وار. گجییٛوی قایمی کەوەش پوٙرە بیٛ و سوٙخمیٛوی مەخمەڵی سیاوش کەردەبیٛ سەرەنە. ئارەقیٛوی فرەش کەردەبیٛ، بوٙنەو دریٛژی ڕاکیٛوە، “کڵو” چەماش سەرو رومەتیشوٙ ئامابیٛرە وار و دویٛ خەتیٛ سیاویٛش چیرو چەماشەنە وەشیٛ کەردیٛبیٛنیٛ. فرە توڕیٛ دیارە بیٛ و باڵو وەیویٛش مەحکەم گرتەبیٛ، پاسە ویٛش نیشانە دیٛ، کە کەس بە بیٛ ئیجازەو ئادیٛ هەقو تەماشا کەردەی وەیویٛش نیا.

مەتی شەمعیٛم و چند ژەنیٛتەریٛچ چەنی وەیویٛ ئامیٛبیٛنیٛ. شەرمینە وەڵیٛ گردیەنە بیٛ و هەر دوروٙ بە خوە ئاما پیٛوایموٙ و دەسش کەرد ملم. گردو دڵوەشیم شەرمینە بیٛ چونکە زانیٛنیٛ دلیٛ ئا جەمەو ژەنانە کە چەنی وەیویٛ ئامیٛبیٛنیٛ، ئادە جە گردی بە وەنوٙشیٛ نزیکتەرە بیٛ. یەواشیٛووٙ لا گوٙشیمەنە واتش:

حەمە گیان خیاڵت رەحت بوٙ من گرد چیٛوم چەنی وەنوٙشیٛ جە بارەو توٙوە باس کەردەن، هەرچن زاروٙڵیٛنە وەلیٛم ژیرە و ئاقڵەنە، مزانوٙ چیٛش کەروٙ و چیٛش نەکەروٙ.

وەرو دەربازەکەیەنە توٙڕەکیٛ سەرو سەرەو وەیویٛم لام دا. دەم و لوتیٛوی وەشڵانە و رویٛوە خرتەش پوٙوە بیٛ. دویٛ جاریٛ وەڵتەر دییٛبیٛم، وەلیٛم ئیسە فرە زەریفتەر ئاما وەرو چەمام. بە هیچ جوٙریٛو سەرەش هوٙرنەبڕنیٛ تا دلیٛ چەماش وینو، ئاندە گرەویٛبیٛ برژانگیٛش چەسپییٛبیٛنیٛ یەکتریەرە. دلیٛ جلەکاشەنە شارییٛبیٛوە و جلە وەیویەکیٛش فرە زلتەر جە لاشەیش بیٛنیٛ. فرە مەزڵوم دیارە بیٛ، وەختیٛو تەماشەم کەردە، دڵم سوٙت پەیش و بەزەییم ئاماوە پوٙرەشەرە. مەزانو چی ئاندە گرەویٛ بیٛ. هیچ حەز نەکەریٛنیٛ وەشەویسیەکەم بوٙ بە بەزەیی چەنیش.

دڵم نوٙعیٛوش پەنە ئامابیٛ. وەختیٛو تەماشەو دەساش کەریٛنیٛ، پەنجە باریکەکیٛش تەنیا تاویٛنیٛ “وەیوڵیٛوە” هوٙرگیٛرا و ئیتر هیچیتەر.

دەربازەکەنە تا لوایمیٛ سەر، هوٙڵم دا قسیٛش چەنی کەرو، وەلیٛم تەنیا یەک جاریچ نەدیاوە لا تا بزانوٙ باڵش کیٛ گرتەن. ئا ژەنە زەڕەتاڵیٛ کە ئوٙ باڵەکەش گرتیٛبیٛ، زانام کە ئینە پاوەیوەشەنە. بە هەر جوٙریٛو بی، پلەکانیٛ یانەکارە لوامیٛ سەر. یانەکیٛ دویٛ هوٙدیٛ و هەیوانیٛوە بیٛنیٛ و هوٙدیٛوی گولانەیٛچ سەروٙ بیٛ، کە کاک رەحیمم چەنەش وسیٛ. یوٙ چا هوٙدا حازرشا کەردەبیٛ پەی وەیوە و زەمای.

وەرهەیوانەکەنە نیشتیٛمیٛرە. رەسم ئانە بیٛ، وەیوە و زەما ئەشییٛ پیٛوەرە نانو زەماوندیٛشا واردیٛ. سفریٛو چەولاوە یاویابیٛرە و ئا جەمیٛ کە چەنی وەیویٛ تازە یاوایبیٛنیٛ وەروٙ، دەسشا کەرد نان واردەی.

ئەدام دلیٛ نانەشانیٛوەنە دوٙرییٛو برنج و گوٙشتاویٛوەش پەی ئاردیٛمیٛ. چەمیٛم سەرو وەیویٛوە نەترازییٛنیٛ، پیٛسە وارانی هەڵسی مجیٛرە. پاوەیوەکیٛش جار جاریٛو چیٛویٛو چفنیٛ گوٙششەرە. بە چەمیٛ تەڕیٛوە سەرەش بەرز کەردوٙ و دیا پەی پاوەیوەکیٛ و واتش: “هیچ مەتاو بوەرو وازم چەنە بارە.”

وەختیٛو دەمش کەردوٙ و قسیٛش کەردیٛ، دڵم خەریک بیٛ بەر بیٛ، چون فرە بە بەسزوانی جوابش داوە. سەرو نانەکەیوٙ هوٙرساوە، ئەدام زاناش وەزعەم تیٛکە شییٛنە، ئاما لاموٙ و فرە بە یەواشی واتش:

روٙڵە حەمە گیان خەفەت مەوەرە ئانە غەریبی کەروٙ، کناچەیی کەروٙ، هیچ نیا گردیما پاسنیٛ بییٛنمیٛ، لوە لاش و کوچیٛو دوٙنەش ئیسە خاسە بوٙ.”

ئەدام بە بیٛ ئانەیە ئاگاش جە دڵو من بوٙ، سەرو بەرنامەو ویٛش لویٛ و وەشحاڵە بیٛ کە وەیویٛوە تازیٛش ئاردیٛنە یانە.

نان وریا بە بیٛ ئانەیە وەیوە تەنیا تکیٛو ئاویچ کەروٙ دەم. وەختیٛو سفرەکەشا لا بەرد، پاوەیوەکیٛ نەما دەسش و بەردەش پەی دلیٛ هوٙدەکەی کە وەڵتەر حازر کریابیٛ.

من ویٛم پەی گرد چیٛوی حازر کەردەبیٛ. نەزانیٛنیٛ چیٛش روە مدوٙ، هەرچن کاکە رەحیمیم وەڵتەر گرد چیٛوش پەنە واتەبیٛنیٛ، وەلیٛم هەر ویموٙ دڵەورکیٛم بیٛ.

کاک رەحیمم وەرهەیوانەکەنە ئەی و لویٛ، پەی ئاخر جاری، کیٛشانیٛش قەراخیٛوە و واتش:

حەمە هوٙشت بوٙ، حەیاو تایفەکەی نەبەری، هەر پاسە واتیم پەنە، ئاننەت پوٙ نەشؤ.”

ئەدام و پاوەیوەکیٛ، پیٛسە نگابانا بەرەو جەحەننەمی، ئیلا و ئەولا بەرەکەیشا گرتەبیٛ، چا وەختەنە گەرەکم بیٛ بلو دلیٛ، ئەدام دیام پوٙرە و زاناش کوچیٛو پەشوٙکیانا، دەسش کەردەنە دلیٛ بیبنەکەیم و واتش:

روٙڵە حەمە گیان ئاگات ویٛت بوٙ، قوربانەت بو ئاندە مەپەشوٙکیە ئانەیە کەرە کە کاکە رەحیمیت پەنە واتەنی.”

چا فرسەتە کوڵەنە بە هیچی ویر نەکەریٛنیٛوە بیٛجگەم وەنوٙشیٛ. هەرچی سەرە ئاریٛنیٛ و بەریٛنیٛ جە دڵڕەقی ئەدیٛیم و کاکە رەحیمیم حالیم نەبیٛ، ئاخر چی مشیوٙ ئا کارە هەر ئا شەوە کریوٙ، من چینەیە نەیاویٛنیٛنە.

چەنی رەفیٛقەکام فرە جاریٛ ئی باسیٛما کەردیٛبیٛنیٛ. هەر یوٙشا بە جوٙریٛو ویر و ڕیٛوەش بیٛ. یوٙ واچیٛ: “مشیوٙ کارەکەی زو تەمامنی ، ئەگەر گنیوٙ دما حەیات بەرا.” یوٙتەریچ واچیٛ: “وەڵا من هیچ پەلەم نیا، هەزار کەسیٛچ واچا تا ویٛم مەیلم نەبوٙ ئا کاریە مەکەرو.”

ئیسە من ویٛم فرە پەشوٙکیا بیٛنیٛ و نەزانیٛنیٛ چیٛش روە مدوٙ.

پا حاڵ و وەزعیٛوە، بەرەو هوٙدەکەیم کەردوٙ و لوانیٛ دلیٛ. دلیٛ هوٙدەکەی هەر پیٛسە جارا بیٛ، تەنیا چیٛویٛو کە زیاد بیەبیٛ، لیٛف و دوٙشەکیٛو بیٛ چەنی سەرنگیٛوەی تازیٛ کە وەڵتەر نەدیٛبیٛنیٛم. ئی لیٛف و دوٙشەکە خەڵاتو واڵە گەورەکیٛم بیٛنیٛ کە پەی مەبارەک بادی زەماوندەکیٛم ئاردیٛبیٛنیٛشا.

لیٛف و دوٙشەکەکە، دلیٛڕاسەو هوٙدەکەیەنە یاویابیٛرە و سەرنگاکیٛ سەرشوٙ بیٛ، جە ئاخرو هوٙدەکەیوٙ دلیٛ دیوارەکەیەنە یاگە و بان هوٙرچنیابیٛ و بە پەردیٛو شاریابیٛوە و کوچیٛوش دیار بیٛ. هوٙدەکە دەلاقیٛوی گولانەش بیٛ کە دییٛنە دلیٛ کوجیەکیٛ.

وەنوٙشە لا دەلاقەکەیەنە کە کوٙتەبیٛ وەراوەرو دوٙشەکەکەیوٙ، نیشتیٛبیٛرە. هەر بە ئا کاریشە کە سەرو دوٙشەکەکەیوٙ نەنیشتیٛبیٛرە، یاونابیٛش، کە ئا شەوە ئامادیٛ ئا کاریە نیەنە.!! بە بیٛ ئانەیە بە چیٛویٛتەری ویر کەرووٙ لوانیٛ لاشەنە نیشتارە. دڵم پوٙ بیٛ قسیٛوە بیٛزووٙ و دەس پەنە کەرو تا توٙزیٛو سامش مەڕیوٙ و گنوٙ قسیٛ چەنیم.

چیٛویٛو کە فرە سەرنجم لوا سەرش ئانە بیٛ کە زانیٛنیٛ حاڵش خاس نیا و نوٙعیٛوەنە. هەرچا وەختەنە سەرو هەسەرەکیٛوە وەسەرە، خەریک بیٛ داریوٙوە، چا چن هەنگامەیچەنە تا یاوایمیٛ وەرو بەرەی، نەتاویٛ خاس ویٛش گیٛروٙ سەرو پەیاوە.

ئیسەیچ کە وینیٛنیٛش، لار نیشتیٛبیٛرە، ڕاس و ریٛک نەتاویٛ بنیشوٙرە و زو زو گنیٛ لارە و تن چەمیٛ قوجنیٛ و دیار بیٛ ئیٛشیٛوش بیٛ و روەش نەبیٛ هیچ واچوٙ. هەر ئینە بی بە بهانیٛوە تا سەرو قساش چەنی کەرووٙ و پەرسام:

وەنوٙش گیان چیٛشتا چی مەتاوی ریٛک بنیشیەرە! ئەگەر چیٛویٛو هەن بە من واچە؟

بە بیٛ ئانەیە تەماشەم کەروٙ، سەرەش وسەبیٛرە و واتش:

سەرو هەسەرەکیٛوە قاچیٛم فرە سڕیٛ بییٛ و “ئاگەمەفرە میٛشوٙ!!! دەسش بەرد پەی وارو مازیش و بە شەرمیٛووٙ سەرەش بەرز کەردوٙ و دیام پوٙرە.

منیچ ئیسە ئیتر بەهانیٛوەم دەس کوٙتیٛبیٛ تا کوچیٛو گجیەکەش هوٙردەووٙ و تەماشەو وارو سمتیٛش و دوٙر و بەرەکەیش کەرو.

وەختیٛو بەینو ڕاناش و وارو مازیش دیم، دنیام وەرو چەما کوٙت. سور بیەبیٛ ئەجیٛ کەبابت کەردەن. یەکسەر زانام سواری هەسەرەکیٛ پاسە پەنە کەردیٛنە، دەسم کەرد قسەواتەی و دژماندای پا کەسیە کە سوارەش کەردیٛنە:

ئەی نەژیودیٛ پەی ویٛتا و ئەقڵیتا!، پوکاڵاوەتا بوٙ پەی سەلیٛقە و سامانیتا!، کورە خوٙ ئاندە ئاوەزشا نەبیەن تا دوٙشەکڵیٛو بنیا سەرو کوٙپانەو هەسەرەکیٛوە تا توٙ پاستە پەنە نیٛ؟؟!! ئاخر کوٙپانەو هەسەریٛ ویٛش ڕوشەنە، موٙجەکیٛچ جە کوٙپانەکیٛ خرابتەر، ئا گردو ڕیٛ، جە سوٙسەکانە تا ئیٛگە، دەی چەنی مەنیٛنی؟؟!!

چا وەختەنە دوٙرم هوٙر گرتە بیٛ و بە توڕەییوٙ ئی قسا کەریٛنیٛ پەیش، بە بیٛدەنگی چیرو لچانە دەسش کەرد خوای و جار جاریٛویچ قسیٛوە کوڵە کەریٛ نەزانیٛنیٛ چیٛش ماچوٙ.

هوٙرساوە و لوانیٛ دلیٛ یاگە و بانەکەیەنە دویٛ سەرنگیٛم بەر ئاردیٛ. دانیٛوەشا نیام چیٛرش و ئوٙدانەکیٛچشا پەشتەو مازیش. فرە حەزش کەرد و توٙزیٛو بە رەحەتی سەرو سەرنگاکیٛوە نیشتەرە وپاڵش داوە و ئارامە بیوٙ. جە رواڵەتشەرە دیار بیٛ و زانیٛ وەشەم مسیوٙ.

ئینە فرسەتیٛو بیٛ، چا قساشە فرەتەر پەی کەرو تا توٙزیٛو پەشوٙکیوٙ و ئیٛش و ئازارەکەش ویر بشوٙوە. چی دلیٛ قسانە بیٛنمیٛ، تەقەو بەرەکەی ئاما و دەنگو ئەدیٛم هوٙرس. بەرەکە تریشکیٛوەش چەنە بیٛ. لوانیٛ وەروٙ و چەمم نیا تریشکەکیٛوە و مدیەو ئەدام و پاوەیوەکیٛ پەشتەو بەرەکەیشا گرتەن و پەلەشانە و تەماداریٛنیٛ زوتەر من کارەکەی تەمانو و بزیەوەرە بەر.

ئەدا چیٛش ماچی؟!

ئەریٛ چیٛش بی حەمە روٙڵە؟!

جاریٛو ئەدا!!

وەختیٛو تەقەو بەرەکەی ئیٛ و ئەدام یوٙ سەرو یوٙی چڕیٛم وەنە، گرد چیٛوم وەنە تیٛک شیٛ، دڵەورکیٛ گیٛریٛمەرە و قینیم گنیٛ چەنەشا. ئەدام و ئادیٛ هیچکام جە وەزعەو وەنوٙشیٛ ئاگاداریٛ نەبیٛنیٛ.

پا جوٙرە دوٙرو سەعاتیٛوی ویەرد. جە دودەری هوٙدەکەیەنە، تەماشیٛو بەریم کەرد. رەفیٛقەکیٛم دییٛم، خویٛنیٛ و چەنی یەکتری قسیٛ کەریٛنیٛ. خاس زانیٛنیٛ باسو من کەرا و چەمەڕایی کەریٛنیٛ تا من هەرچی زوتەر بە سەربەرزی! کارەکەی تەمامنو و بلو بەر.

دلیٛ تریشکەو بەرەکەیەنە بیٛژگەم ئەدیٛم و پاوەیوەکیٛ، کاکە رەحیمیم وەرو بەرەیەنە وینیٛنیٛ، ئیٛ و لویٛ و زو زو تەماشەو سەعاتەکیٛش کەریٛ.

چند دەییٛقیٛو ماتڵ بیا و دیسان لوانیٛ پەی لاو وەنەوشیٛ و لاشەنە نیشتانیٛراوە و دەسما کەردوٙ قسە کەردەی. هەرچی فرەتەر نەقڵیٛش پەی گیٛڵنیٛنیٛ، زیاتەر تەماشەم کەریٛ و کوچە کوچەی خەریک بیٛ سامش چەنەم مەڕیای مەڕییٛ.

باسیٛو ویٛمم پەی گیٛڵناوە، کە جاریٛوشا دەسم بەردەبیٛ دلیٛ قڕوٙڵیەرە تا بەچە سموٙریٛ بەر بارو و ئەداو سموٙرەکا گەسە بیٛنیٛ و دەسیم وناڵینیٛ بییٛبیٛنیٛ.

دلیٛ ئی قسانە بیٛنمیٛ، جە پڕیٛوەنە ئادیٛچە بیٛ دەنگیەکەو ویٛش ماڕا و کوٙتە قسە کەردەی. پاسە ویٛش نیشانە دیٛ، نەرەجییٛ وەیوەنە و ئیسە مشیوٙ دەس گیریوٙ!.

راسەکیٛش منیچ ئاندە لوابیٛنیٛنە دلیٛ قسەکا، ویٛمم ویر شیەبیٛوە، چون عەمرەکەیچما نزیکو یوٙی بیٛ، هەتا زیاتەر قسیٛ کەریٛنمیٛ فرەتەر جە یوٙی نزیکیٛ گنیٛنمیٛوە.

هەر چن دەییٛقیٛ جاریٛو تەقەو بەرەکەی ئیٛ و دەنگو ئەدیٛم ئەژنەویٛنیٛ. زانیٛنیٛ رویٛوی دریٛژشا وەرەنە بیەن و پەلەشانە هەرچی زوتەر من هەرمانەکیٛ کەرو و بزیەوەرە و ئادیٛ ئیٛسراحەت کەرا و بوسا.

دیٛرش کەردەبیٛ، بوٙڵە بوٙڵو ئەدیٛم ئەژنەویٛنیٛ و کەکیٛوە نەبیٛ بە میٛمانم. گوٙشم شل نەبیٛ و گردو هوٙش و ویریم لا وەنوٙشیٛوە بیٛ.

وەنوٙشە جار جار وەختیٛو قاچش ژڵیٛونیٛ، میاچەما دیٛوە پیٛوەرە. دیار بیٛ هەڵای هەر ئیٛشش مەنەبیٛ. هەر مەشییٛ کاریٛوم پەی کەم کەردەو ئیٛشەکەیش کەردیٛ. کوٙتوٙ ویرم جاریٛوشا دەسم سوٙتە بیٛ و پەتروٙکەش بەسە بیٛ، ئەدام “کەریٛشدیٛ وەنە و واچیٛ ئی کەریٛ خاسەنە نمازوٙ پوٙسەکەش وشک بوٙوە.

زانیٛنیٛ کوٙزەڵیٛوە گولانیٛ روەنی ویٛمانەما جە کونجو هوٙدەکەیەنە هەن. چون ئەدام هەروەختیٛو هیٛڵە و روەنیم پەی کەریٛ، ئیٛ پەی دلیٛ کونجو هوٙدەکەی و چەمچیٛو ڕوەن بەرئاریٛ.

یەکسەر لوانیٛ پەی پەشتەو یاگە و بانەکەی و دلیٛ کونجەکەیەنە، کوٙزەڵەکیٛم ئیٛسوٙ، بە دویٛ پەنجیٛ کوچیٛو روەنم چەنە هوٙرگیٛرت.

وەنوٙشە وەختیٛو روەنەکەش دەسوٙ دیا، زاناش گەرەکما چیٛش کەرو چون وەڵتەر باسو ئانەیمە پەی کەردیٛبیٛ. ئی جارە بە بیٛ هیچ شەرمیٛو گجیەکەش هوٙرش داوە تا روەنەکەی ساو پا یاگیٛرە کە ئیٛشش هەن و سور بیەنوٙ.

قەدریٛوش پوٙ شی،،،،،،،،!! هەردویما هیلاک و مانییٛ کوٙتیمیٛ و حەز کەریٛنمیٛ بوسمیٛ.!!!!! هوٙرساوە و لوانیٛ نزیکو دەلاقەکەی کوٙتاوە، شەوەزەنگەو پاییزی دنیاش تاریک و نوتەک کەردەبیٛ. زیروٙحکەر پاگەنە دیار نەبیٛ. دلیٛ تریشکەو بەرەکەیەنە، چراو ئینگلیسیەکیٛ کزە کرییٛبیٛ و شوٙقیٛوی کەمش دابیٛنە دلیٛ وەرهەیوانەکەی. ئەدام و پاوەیوەکیٛم دییٛ کە هەردویٛ پەشتەو بەرەکەیەنە، دور چادیشا، ئەجیٛ دویٛ دانیٛ مەییٛنیٛو مرداریٛ بییٛنیٛ. ئی فەقیریٛ ئاندە نگابانیشا دابیٛ ئیتر تاقەتشا نەمەنە بیٛ و یاگیٛ ویٛشانە دریٛژ کیشییٛبیٛنیٛرە و وەرمشا کوٙتەبیٛ پوٙرە.

ئامانیٛ پەی سەرو یاگەکیٛ و پاڵو وەنوٙشیٛنە کیشیانیٛرە، نەزانام چەنی ئاندە زو وەرمم کوٙت پوٙرە. چەمیٛم کەردیٛ مدیەو شوٙڵەو روٙجیاری دلیٛ دەلاقە گولانەکەیەنە ئامابیٛ ئیدیم. لام کەردوٙ مدیەو وەنوٙشە لامەنە نەمەنیٛنە.

هوٙرساوە و لوانیٛ بەرەو هوٙدەکەیم کەردوٙ، مدیەو وەنوٙشە بەینو ئەدیٛم و پاویوەکیٛنە نیشتیٛنەرە و ئەجیٛ ولەو دلیٛ پەڕچینیەنە گەشە بییٛنوٙ. هەر دوروٙ منش دیا بزیٛوش کەرد. ئەدام و پاوەیوەکیٛ رازییٛ دیاریٛ بیٛنیٛ!!، من مەزانو!! بەڵام ئەجوٙم وەنوٙشە، چیٛویٛوش جە بارەو هیزی شەویٛوە پەنە واتیٛبیٛنیٛ یا چیٛویٛوش نیشانە دیٛبیٛنیٛ.!!

ئیتر چا رووٙ وەنوٙشەو خیاڵەکام چەنی ئا وەنوٙشیٛ لا ئەدیٛمەنە نیشتیٛبیٛرە، هەردویٛ بییٛ بە چراوەو ریٛم و ئەشقو دڵیم، کە تا ئیسەیچ هەر ئینیٛم چەنی.

تەمام

 hewraman
  • ئەوەڵ شەو

    ئەوەڵ شەو حمەڕەزا بەهمەنی ئازیزا؛ ئی داستانو حەمەیە دلیٛ کوٙمەڵگاو هەورامانیەنە روەش داینە…
  • من می گویم «انف» تو نگو «انف»

    من می گویم «انف» تو نگو «انف» وەلی فەتاحی ئیجازە ئاقەی موٙعلیٛم. وەشڵەی ڕاس ماچا ڕویٛو موٙ…
  • تا کەی تەنیا عەیبەکا وینمیٛ

    تا کەی تەنیا عەیبەکا وینمیٛ؟ دنیای کەرە دەمو «فەتە» یەرە هەرگیز سیٛرواردٚەیش پەی نیا. هەوا…
Load More In ئەدەب و هونەر

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

شوشمیٛ و نەوسوڎە تا روانسەر چەنی کاک ولی فتاحی نویسەر و محقق

شوشمیٛ و نەوسوڎە تا روانسەر چەنی کاک ولی فتاحی نویسەر و محقق ▫️سلام پەی ڕوحو کاک ولی فتاحی…