یانە ئەدەب و هونەر چەکەرەو ئەوەڵین ئەشقی دلیٛ دڵو قاسمیەنە

چەکەرەو ئەوەڵین ئەشقی دلیٛ دڵو قاسمیەنە

159

داستانیٛوتەرو “قاسم و حەیاتیٛ

چەکەرەو ئەوەڵین ئەشقی دلیٛ دڵو “قاسمیەنە

دەسم بەرد و لیٛفەکەم داوە ملو سەرەیمەر. سەرو بانو کیٛڵەکەیما سەحبیٛنە فرە سەرد بیٛ. تازە چەمیٛم دیسان گەرمیٛ بییٛبیٛنیٛ، دەنگو تاتەیم ئاما:

قاسم هوٙرزە روٙڵە هەسارەکیٛ بەرە دە و بنیەش تەماتەکەی

زانیٛنیٛ تاتەم وەختیٛو قسیٛوەش کەردیٛ، نەکەریٛشا دویٛ! بە پەلە هوٙرساوە و کوچیٛو چەمیٛم پرونیٛم، ویٛم گورج کەردوٙ و بیبنەکەم بەستم. لام کەردوٙ مدیەو تاتەم وەختیٛو منش های کەرداوە، ویٛش لیٛفەکەش داوە سەرەشەرە و وتوٙ.

دەنگو تەقەو دەسا ئەدایم وەختیٛو ماڵیٛشا پنەو نان پەتەکەیەرە، ئەژنەویم. ئەدام گرد رویٛو وەڵیٛ ئیٛمەنە هوٙرزیٛ و دلیٛ کەپرەو وەرو کیٛڵەکەیەنە دەس کەریٛ نان پەتەی.

ئامانیٛرە وار و سەوا خیٛریٛوم وەنە کەردە. بوەو نانە تازەکەی گردو ئا کەپر و تەڵانیٛشە گرتەبیٛرە. وەختیٛو نەمانیٛ خاکەنازەکیٛ و جمانیٛرە تا بلو هەسارەکیٛ بەرە دەو، چڕیش شوٙنیمەرە:

روٙڵە قاسم گیان، وەختیٛو ئاوەو تەماتەکەیت دارا، چوٙسەروٙ چەنی ویٛت باوشیٛو پڕچیٛم پەی بارە، هەمیرەکەم هەڵای نیمە نەبیەن و هیٛزمەکیٛم تەمامییٛ.”

چەمیٛم هەڵای وەرمشا چەنە بیٛ، سەریٛوم لەقنا پەی ئەدایم و لوانیٛ هەسارەکیٛم بەرە دا.

سەرو کەڵەکەکیٛ تەڵانەو تەماتەکەیوٙ، نیشتەبیٛنیٛرە. ئاویم نییٛبیٛ تەماتەکەی و دلیٛ خیاڵا ویٛمەنە غەرق بیەبیٛنیٛ. زانیٛنیٛ گرد رویٛو حەیاتە دەگاوە میٛ پەی مڵکی. ئا ساڵە کوچشا نامابیٛ مڵکەرە. بەینو مڵکو ئیٛمە و ئادیشا، پەڕچینیٛو “ولە گوڵاویا” بیٛ کە ڕاکیٛ بەینو مڵکی و دەگای پاڵشەرە رەدە بیٛ.

چوٙپەڕو تەڵانەو تەماتەکەیوٙ، چڵیٛو کوٙچەکاو بەرز بیەبیٛ و تازە ماتەش کوٙتەبیٛ. روٙی وەڵین، چن دانیٛ کەڵبیٛم پوٙشوٙ دییٛبیٛنیٛ کە، ماسیٛبیٛنیٛ و وەختو یاوایشا بیٛ. کوٙتوٙ ویرم و لوانیٛ پەی بنەو کوٙچەکاوەکەی. وەختیٛو نزیکش کوٙتاوە، چن دانیٛ مریچڵیٛش پوٙوە بیٛنیٛ، کە منشا دیا، پڕیٛ و لویٛ.

لاموٙ فرە سەمەرە بیٛ، هەر پا شەو و روٙیە، فرەو هەنجیرەکاش زەردیٛ بییٛبیٛنیٛ و یاویٛ بیٛنیٛ. وەشییٛنە نەزانیٛنیٛ چیٛش کەرو. قاچیٛوم نیا و هوٙروەسا دوەلەپەکەش. لەقیٛوم گرتوٙ و چا وەختەنە ئەوەڵ دانەم نیا دەم. حەیاتەم دوروٙ ڕاکیٛنە دیە.

بە پەلە هەر هەنجیٛریٛوی یاوا گنیٛ وەرو چەمیم، وزیٛنیٛش گڵویمەرە و چن دانیٛویچم چنییٛ، هیچم نەبیٛ کەروشانە و بە یەواشی نییٛم کیسەم. چونکە هەنجیری فرە تاسوٙخیٛ بیٛنیٛ و تازە ماتەشا کوٙتەبیٛ، ئینە بەهانیٛوە خاسە بیٛ پەی ئانەیە چەنی حەیاتیٛ گنو قسە کەردەی.

هەڵای خاس روەم چەنیش نەکرییٛ بیٛوە. فرە قسیٛم حازریٛ کەردیٛبیٛنیٛ واچوش پەنە.

دوەلەپو هەنجیرەکەیەنە وەسارە، هەنجیرەکیٛم کیسەمەنە بەر ئاردیٛ و دلیٛ جوەکیٛنە خاس شتیٛموٙ و هەر پاسە بە تەڕی نییٛمەناوە کیسەو پانتوٙڵەکام. بە دڵی وەشوٙ لوانیٛ روەو پەڕچینو وەلگوڵاوەکا. تا حەیاتە نزیکە کوٙتوٙ، من ویٛم دلیٛ پەڕچینەکەیەنە شاراوە.

هەرچی زیاتەر نزیکەم گنیٛوە، فرەتەر ویٛم گم کەریٛنیٛ. مەزانو چیٛ هەرچیم نیابیٛرە پەنەش واچو، چا ساتەنە گردم ویر شیوٙ.

دوٙرو دە هەنگامیٛویش مەنە بیٛ بیاووٙ لام، مەجبور بیا ویٛم نیشانەش دەو. وەختیٛو دیاش، تەکانیٛوەش واردە و واتش:

ئوٙوٙوٙوٙ خوا گیٛروٙت قاسم! کورە خوٙ تەرسانیٛت! ئانە چیٛش کەری چا گەرو پەڕچینیەنە؟؟!!”

هیچم نەبیٛ جوابش دەووٙ. بە پەشوٙکیاییوٙ واتم:

ئانە ئاوەو تەماتەکیم دارا

دیا پەی تەڵانەو تەماتەکەی، نزیکو سەد گەزیٛ سەروٙ بیٛ، ملیٛوش لار کەردوٙ و بە چەمیٛ ژیریٛوە دیام پوٙرە و خوا. کوچیٛو پەشوٙکیایش پوٙوە دیار بیٛ. پەی ئانەیە چوٙدەسو ڕاکیٛوە دیارە نەبوٙ، مەجبورە بیە ویٛش وزوٙ دلیٛ پەڕچینەکەی و بەی پەی لا من.

ئاندە نزیکەم کوٙتیٛبیٛوە، دەنگو هەناسەکاش ئەژنەویٛنیٛ. تا ئیسە پاسە نزیک بە ویٛم نەدییٛبیٛم. سەرپوٙشەکەش کوٙتەبیٛنە ملش. هەر ئانە کە وەختیٛو منش دیا، سەرپوٙشەکەش نەداوە سەرەشەرە، دڵم وەش بی. زانام فرە شەرمم چەنە نمەکەروٙ. قەرارم دابیٛ دماو ئانەیە واتەم پەنە وەشەم مسیوٙ، ویٛم یەکلا کەرووٙ و باسو هیجبی کەردەکەیچش پەی کەرو.

کوچیٛو سورە بییٛبیٛوە، چن قەتریٛو ئارەق کوٙتەبیٛ سەرو روخساریش، قژە نیمە زەرد و کرژوٙڵەکیٛش لاییٛو رویٛش پوٙژنابیٛشارە. هەس کەریٛنیٛ دڵم تننتەر مدوٙوەنە. ئادیٛچە چا یاگە گولانیٛنە فرە ژڵیٛوییٛ و بیٛ قەرارە بیٛ. زو زو دییٛوەلا پەی ڕاکیٛ، نەکای کەسیٛو وینوٙما.

پی جم و جوٙڵیشە، منیچ توشو دڵەورکیٛ و ئستریٛسی بیەبیٛنیٛ.

گڵویٛزیٛوم قوت دا و دەسم بەرد پەی کیسەکەیم تا هەنجیرەکا بەربارو. هەڵای دەسم بەر ناردەبیٛ گیرفانەکیٛمەنە، دیا پەی پاوەرەکام و چەمیٛش گرژیٛ کەردیٛ. بە نوٙعیٛوی مانادار خوا و واتش:

ئانە چی ئا کیسەو پاوەراتە تەڕ بیٛن؟!”

بە بیٛ ئانەیە جوابو پەرسەکیٛش دەووٙ، بە وەشحاڵیوٙ دەسم بەرد و چن دانیٛ هەنجیریم کیسەمەنە بەر ئاردیٛ.

کیسەم پەڕ بیٛ جە توٙزیٛ و شەخەڵی فرە وردی.

ویٛش تیٛک نەدا، دویٛ دانیٛش دلیٛ دەسامەنە هوٙر گیٛرتیٛ و فوش کەردیٛ وەنەو واردیٛش. چی حاڵەنە بیٛنمیٛ، دەنگو تاتەیم ئاما.

دویٛ جاریٛ بە توڕەییوٙ چڕیاش وەنە. وشک بیا و نەزانام چیٛش کەرو. هەنجیرەکیٛم نییٛوە کیسەم. حەیاتە بە پەلە ویٛش فڕەدا سەرو ڕاکیٛ. سەرپوٙشەکەش داوە سەرەشەرە و دیا پەی ئا یاگیٛ کە دەنگو تاتەیم ئامابیٛ.

تاتەم لاو ئیٛموٙ دیار نەبیٛ. چن گەزیٛو دورە کوٙتوٙ، دلیٛ ڕاکیٛنە مدرا و لاش کەردوٙ و بزیٛو کوٙت سەرو دەمیش.

بە بزەکەو سەرو لچاش، دڵم کوچیٛو ئارام بیوٙ. بەڵام داخەو ئانەیە کە نەتاوام هیچش لاوە واچو، لوانە دڵم. پەی ساتیٛوی تاتەم ویرم شیوٙ. بە بیٛ ئانەیە کاریٛوی قورسم کەردەبوٙ، ئارەقیٛو سەرو تەویٛڵیٛمش گرتەبیٛ. گیٛڵانیٛ روەوە دما و سەرەکوی بیاوە روەو تاتەیم.

هەر دوروٙ چەمو تاتەیموٙ بیٛنیٛ، چنگڵیٛوی گولانە و گاڵوٙکیٛوی دریٛژ دەسشوٙ بیٛ، دییٛ کوچەکاوەکەیەرە و چەنی ویٛش قسیٛ کەریٛ.

کەم کەم پەرچینەکەم ئاست جیا و کوٙتا یاگیٛو کە گردو ڕاکیٛ حەیاتیٛ دوروٙ وینیٛنیٛ.

بە بیٛ ئانەیە دەسو ویٛم بوٙ، چەمیٛم وشکیٛ بییٛ ڕاکیٛرە. حەیاتە دەرەکەنە کەردەبیٛشوٙ ئوٙدەس. مەزانو چەنی پا چن دەییٛقەیە، یاوا ئاگە. ئەجیٛ ئاسکەنە پڕوٙ و ملوٙ ڕانە.

دەسیٛوم بەرز کەردوٙ تا ئیشاریٛوش وەنە کەرو، بەڵام تازە کوٙتیٛبیٛ بەینو هەژگەکا قەراخو ڕاکیٛ و لوا و دیار نەمەنە.

نزیکو تاتەیم کوٙتەبیٛنیٛ، بەڵام هەڵای هەر نەوینیٛم. جاریٛوتەر چڕیاشوٙ وەنە. ئی جارە جوابم داوە.

وەختیٛو دیاش ، گاڵوٙکەکەو دەسیش بەرز کەردوٙ و واتش:

ئەریٛ ئانە چکوٙ بیەنی کورە؟! جوەو ئاوەکیٛ شەخەڵی گرتیٛنە و ئاوەکیٛش لویٛنە ملو کەڵەکەکیٛرە.!! تەماتەکە عال نەداریان! ئەی ئی هەنجیریٛ کیٛ واردیٛنیٛ؟ خوٙ بەڵاهیٛریٛوش پوٙ بیٛنیٛ.؟!؟!”

تاتەم جاریٛوەنە چن پەرسیٛش وەنە کەردا. نەزانیٛنیٛ بە کام پەرسیٛش جواب دەووٙ. هەر ئانەمە پەی ئاما دەسم بەرد کیسەمەرە و چن دانە هەنجیرەکیٛم بەر ئاردیٛ و واتم:

ئانە هەنجیرەکیٛ من چنییٛ تاتە، واتم با بەروشاوە پەی شیلانیٛ

تاتەم دیاوە کوٙچکاوەکەیەرە و سەریٛو گاڵوٙکەکەیش نیارە زەمین و ویٛش دا ملشەرە، بە سەرەسڕمانییٛووٙ دیام پوٙرە و واتش:

یانی هەر ئا چن دانەشە پوٙوە بیٛنیٛ؟؟!!

دەی هەنجیری نرییٛنیٛ دلیٛ کیسەو پانتؤلا؟؟!!”

گوٙشم نەدا پەنە، زانیٛنیٛ باوەرم پەنە نمەکەروٙ. لاشەنە رەد بیا و کوٙتانیٛ ویرو ئەدایم. تەڵانەو هەنارەکانە باوشیٛو پڕچیٛم کوٙ کەردیٛوە و ئامانیٛ پەی لا کوٙگاکیٛ.

هەر دوروٙ شیلانەی واڵیٛم بە نازیٛوی زاروٙڵانوٙ، ئاما دەموٙ ، پڕچەکیٛم نییٛرە و هەنجیرەکیٛم دا پەنە، ئەوەڵ جار بیٛ ئا ساڵە هەنجیری وەریٛ. ئامانە باوشیم و فرە بە وەشحاڵی دیەم. بە شادی شیلانیٛ کوچیٛو خەفەتو حەیاتیٛ دڵمەنە کەم بیوٙ.

********************************************

ژیوای “قاسم و حەیاتیٛ” سرییٛو داستانیٛ “کوڵیٛنیٛ” کە من زووٙن نویسیٛنیٛم. هوٙڵ مدەو بە پاو وەختی یوە یوەی، پیٛشکەشتا کەرو.

 dotnet
Load More In ئەدەب و هونەر

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

تازەتەرین بەرویرو نویسای د. ناجح گوڵپی جە ئایندێوی نزیکنە چاپ و پەخش مەبوٙنەوە

تازەتەرین بەرویرو نویسای د. ناجح گوڵپی جە ئایندێوی نزیکنە چاپ و پەخش مەبوٙنەوە کتیٛبو (مان…