ئەوەڵ شەو

39

ئەوەڵ شەو

حمەڕەزا بەهمەنی

ئازیزا؛ ئی داستانو حەمەیە دلیٛ کوٙمەڵگاو هەورامانیەنە روەش داینە و هیچ شکیٛوەش نیەنە چەنە هەر کەس موانوٙشەو، یا “ئەژنەویەنش” یا “دیەنش” یا ویٛش بە جوٙریٛو ئامان سەرەشەرە.

حەمە نەقڵەکەش ئاندە وەش گیٛڵنوٙوە، ئەگەر مزاندیٛ چاشتیتا ئینا سەرو ئەیریەو و یا ئەگەر وەختو دوکتوریتا هەن، ئانەیە بزاندیٛ هەم چاشتەکیٛتا سوٙچوٙ وهەمیچ وەختەکەتا فەوتیوٙ.

با بزانمیٛ حەمەی جوان و وەشپەنە کەوتە، چەنی باسو شەوەو ئەوەلو زەماوندەکیٛش کەروٙ و چ هەڕیٛوەشا پەی هەسە کەردیٛنەو تا ئا شەوە دوٙش سەرەشەرە. ئانە ویٛتا و ئانە بەسەرئاماو حەمەی.

ئی داستانە، کەردەنم چوار بەشیٛ. هەر جاریٛو هەوڵ مدەو بەشیٛوش پیٛشکەشتا کەرو.

بەشی ئەوەڵ: حەمە ژەنیش پەی میٛزاوە!

حەمە؛ لامەنە نیشتەرە و گیٛڵناشەو و واتش:

هەڵای خەتم نەدابیٛ، نزیکو پانزە ساڵی بیەبیٛنیٛوە و خاڵ و میٛڵو دەورانو هەرزەکاری پوٙمەو بەر کەوتەبیٛ. سینیٛم و سەرو شانام کەوتیٛبیٛنیٛ ئیٛش و ئازار. فرەو وەختا ویریٛ وەشیٛ ئیٛنیٛ سەرەمەرە و خیاڵیٛم لویٛنیٛ سەرو کناچڵا. جار جار ئەگەر وەرو بەریٛویەنە یا سەرو ڕایمەنە کناچیٛوەم دیەی، بە بیٛ ئانەیە دەسو ویٛم بوٙ، چەمیٛم لویٛنیٛ شوٙنیشەرە.

ئەدام واچیٛ “روٙڵە گیان ئەو خودای زیاد بوٙ گەورە بیەنی و ئیتر خەریکا کوچەکوچەی باڵغ بی.” هەر ویٛمەو کەلیمیٛ “باڵغیم” پەنە وەشەبیٛ و فرەیچ نەزانیٛنیٛ باڵغی چیٛشا، تەنیا ئانەمە ئەژنەویەبیٛ تا باڵغ نەبی، ژەنیت پەی نمارا!.

وەختیٛو ئەدام ئی قسا دیٛ گوشمەرە، جە لەیوٙ وەشحاڵ بیٛنیٛ گەورە بیەنا و ئیتر سەرەم ئینا دلیٛ سەرانە. جە لەیوتەریچەو خەفەت گیٛریٛمەرە، ئاخر کاکە رەحیمم سەرەڕاو ئانەیە، پەنج و شش ساڵیٛو جە من گەورەتەر بیٛ، هەڵای ژەنیش ناردیٛبیٛ. تاتەم فرە جاریٛ واتەبیٛش تا رەحیم سەر و سامانیٛو نەگیٛروٙ، ڕەتما وەڵان و دەسما نمەلوٙنە دلیٛ هیچ کاریٛوتەری. ئیتر من زانیٛنیٛ ماناو ئا قسیٛ چیٛشەنە.

یانەو ئیٛمە پەنج زاروٙڵیٛ بیٛنمیٛ، کاک رەحیمم گەورەو گردیما بیٛ و دویٛ واڵیٛما کە بەینو من و کاک رەحیمیەنە بیٛنیٛ، هەردویٛ شوشا کەردەبیٛ و یانەو شویەنە بیٛنیٛ. جە من گولانەتەرە تەنیا واڵیٛوەم بیٛ و نامیٛش سوٙسەنە بیٛ. سوٙسەنە دەورو دە ساڵیٛش بیٛ و بوٙنەو ئانەیەو ئاخرینەو یانەکەیما بیٛ، لاو گردیماوە فرە نازارە و وەشەسیای بیٛ، بە تایبەت من فرە وەشەم سییٛ. هەر جاریٛو کە چەنی کاک رەحیمیم لویٛنیٛ پەی تەویٛڵیٛ، نوٙقڵیٛ ترش و شیرینیٛش پەی ئاریٛنیٛ، فرە حەزشا چەنە کەریٛ. وەیوڵیٛوە زلەیچم پەی ئاردیٛبیٛ هەمیشە باوشیشەنە بیٛ. جار جار ئەگەر چیٛویٛوی گولانەش پەی ئامایا وەرەو و یا نەوەشە کەوتایا، ئیتر دڵم گیرییٛرە و گەرد چیٛوم وەرو چەما گنیٛ.

ئیسەیچ قیژە و زریکەو ئا روەیشە ئینا گوٙشمەنە کە مەتی خەجیٛ ئامایبیٛ پەی کەپرەکیٛما. ئیتر چا رەوەو مەتی جەجیٛم وەرو چەما کەوتە و هەر لایوەو چەمم پەنە کەوتایا خەریک بیٛ هوٙرش دڕو و بیٛبیٛ پیٛسە دیٛویٛوی وەرو چەمامەو.

ئا روەمە هەرگیز ویر نمەشوٙوە، تەنیا حەفتیٛو بیٛ کوٙچما ئامابیٛ مڵکەرە. دەورو چاشتینگای بیٛ و تاتەم نەبیٛ یانەنە و لوابیٛ پەی تەویٛڵیٛ. مەتی خەجیٛ و ماموٙژەن رەعنام و ئەدام، دلیٛ کەپرەو وەرو بانو کیٛڵەکەیمانە نیشتیٛبیٛنیٛرە. سوٙسەنەی واڵیٛچم چەولاشاوە بە وەیوڵەکیٛشەو خەریکەو گەمە کەردەی بیٛ. ئا روە تاتم وەڵیٛ ئانەیەنە بلوٙ پەی تەویٛڵیٛ، بەرداش پەی مڵکی وارینی و واتش تا مەوٙ مشیوٙ ئا گولەو هەنارا گیواوەکەیش بڕنی و لاش بەری.

فرە مانیا بیٛنیٛ و وەختیٛو یاوانیٛ نزیکو کوٙگاکیٛ، مەتی خەجیٛم دیە بە سەرپوٙشە چەرمەکەیشەو پاڵش دابیٛ کوٙڵەکیٛ کەپرەکیٛوە و پەی ماموٙژەنیم و ئەدایم قسیٛ کەریٛ.

هەر دورەو منش دیا، کوچیٛو چەمیٛش ژیریٛ کەردیٛوە و پەرساش ئەو ئەدایم: “ئینە مەشیوٙ حەمە بوٙ؟

ئادام جوابش داوە و واتش:

ئەریٛ وەڵڵا مەتی خەجیٛ ئینە حەمەن ماشەڵڵا بیەن پا کوڕیە کە وینیش

دەی روٙڵە “مینامن موٙڵەقیٛوا نەدیەن، ناشوکری خودای نەبوٙ من هەر ئینانیٛ یانەکەنە و قاچیٛم نمەیام چەنی تا بزیەوەرە بەر و خەڵکی وینو. ئەگەر ئاروٙیچ رەحیمی کوڕت سوارەو هەسەریٛش نەکەردایانیٛ، دەی کەی من تاویٛنیٛ بیاو ئیٛگە.

وەختیٛو کوچیٛو نزیکتەر کەوتاوە، مەتی خەجیٛ دیسان دیا سەرتاپایمەرە و واتش:

مـاشەڵڵا حەمە بیەن بە چ کوڕیٛو! عەمر دریٛژ بوٙ یاخودا، ئانا خەریکا قولاپ کەروٙ! مینالیٛ؛ هوٙشت بوٙ تا دیٛر نەبیەن، مشوریٛوش بوەرە با دەرگیٛڵ نەبوٙ!

بخودا مەتی خەجیٛ گیان هەر دڵم ئینا لاشەو، دەی ئانە ویٛچش مژنەوٙ مزانوٙ چند خەمش موەرو.

پڕ بە دڵ حەزم نەکەرد کوٙگاکیٛما خەڵکش چەنە بیٛ، حەز کەریٛنیٛ کیشیەوەرە و مانیای بەر کەرو. هەڵای چند گەزیٛوم مەنە بیٛ بیاو لاشا، ئی قسا ئەژنەویٛنیٛ و پەیم تازیٛ بیٛنیٛ. مەتی خەجیٛ هەر دورەو بە ئەرەنیشتەی دەسیٛش بەرزیٛ کەردەی و واتش:

ئا بوٙ حەمە گیان با دەس کەرو ملت، قوٙربانەو ئا قەد و باڵایتە بو.”

لوانیٛ وەرەو و ملم ئاستەرە تا سەرو شاناش و دەسش کەرد ملم. سەرپوٙشەکەش و دلیٛ باوشیٛش بوەو سمڵ و میٛخەکی دیٛنیٛ. چا وەختەنە بوەکیٛ لوا سەرەمەرە، مامای بە رەحمەتیەم کەوتەو ویرم کە هەمیشە شەویٛنە دلیٛ باوشیٛشەنە وەرمم گنیٛ پوٙرە.

ئا روە سەرەم سڕ مەنە بیٛ، مەتی خەجیٛ پەی چیشی پا وەزعیٛوە ئامایبیٛ پەی مڵکو ویٛما. زانیٛنیٛ مەتی خەجیٛ کوچیٛو جەراحی مزانوٙ و دەس و قاچو زاروٙڵا وەختیٛو وردەڵیٛ شیٛ یا بەرشیٛ، گیٛریٛشەو و جار جاریچ ئەگەر پاو بزیٛویٛ مەڕیای، گیٛریٛشەنە دلیٛ نەیجە و هیٛڵەی.

ئاخر جاریٛو کە من مەتی خەجیٛم دییٛبیٛ، چوار ساڵیٛ چیٛوەڵتەر بیٛ یانەو ماموٙیمەنە. هەر ویٛمەو شکەم پەی چیٛویٛوی بەردەیٛبیٛ و نەزانیٛنیٛ چیٛشا. یەک جار لاو یوٙ جە رەفیٛقەکامەو ئەژنەویەبیٛم، مەتی خەجیٛ بیٛژگەم جەڕاحیەکەیچش، خەتەنەو کناچڵایچ کەروٙ! بوٙنەو ئانەیەو ویر و خیاڵم لوا سەرو سوٙسەنەی واڵیٛم و قاچیٛم بەرایی نەدیٛنیٛ کوٙگاکیٛ بازو جیا. تا سەرو هەسارەکیٛما لوانیٛ و گیٛڵانەی و چڕیم ئەو سوٙسەنیٛ، چەنی دەنگەکەیم، ئەدام جوابش داوە و واتش:

روٙڵە حەمە ئاویم گەرمە کەردیٛنیٛ و سەرەو سوٙسەنیٛ گەرەکما شوٙرو، پەی چیشیت چڕیە، هەرمانەت چیٛشەنە؟ جاریٛو با دمایی.!”

سەرو هەسارەکیٛوە کە تەنیا چند گەزیٛو چەنی کەپرەکیٛ بەینش بیٛ، نیشتارە. دڵەورکیٛ وەقرەش چەنە بڕیەبیٛنیٛ و شکەم بە چیٛویٛوی کەردیٛبیٛ. ئاندەش نەبەرد قیژەو سوٙسەنیٛ چڵاکنانیٛرە و تەکانیٛوەش وەنە دانیٛ. نەزانام چەنی هوٙرساوە، کەمتەر جە دەییٛقیٛوی ویٛم یاونا وەرو کوٙگاکیٛ. هەر دورەو مدەیو سوٙسەنەی بەسەزوانەشا پاڵ وسیٛنە و ماموٙژەنیم باڵیٛش و ئەدایچم قاچە باریکەکیٛش گرتیٛنیٛش و بەرزیٛش کەردیٛنەی. زریکەش لویٛ ئەو ئاسمان و هیچ کەس فریاش نەگنیٛ. مەتی خەجیٛم دیە سەرەش بەردەبیٛنە بەینو قاچا سوٙسەنیٛ و تیٛخیٛو دەسشەو بیٛ و دیار بیٛ چەمیٛچش خاس نەوینیٛنیٛ و زو زو واچیٛ: “ئیسە تەمامیوٙ روٙڵە گیان، مەتەرسە!.”

ئەدام سەرەش هوٙرگیٛڵنابیٛوە ئەو دما و زاتش نەبیٛ تەماشەو تیٛخەکەو دەسو مەتی خەجیٛ کەروٙ! چا حاڵەنە ویٛم نەگرت و قیٛڕنام سەرەو ئەدایمەرە. ئەدام فرە بە پەشوٙکیاییەو واتش:

حەمە روٙڵە ئینە کاری ژەنانەن توٙ ویٛت تیٛکەڵش مەکەرە!” خەریک بیٛ دڵم تەقوٙ، هیچم پەنە نەکرییٛ، دەسەڵاتم بیایا مەتی خەجیٛ چا وەختەنە ئایر دیٛنیٛ. چەولایچەو ئەژنەویەبیٛم ئی کارە شەرعیا و مشیوٙ پەی کناچڵا کریوٙ. ئیسەیچ هەر ئا پەلەقاژیٛ سوٙسەنیٛمە ویر نمەشوٙوە. رەنگەش بییٛبیٛ پیٛسە هەڵاوەی چەرمەی.

ماویٛوش پەو شی، سوٙسەنە کەوتەو سەرو رەوتو جارانیش. ئیسەیچ هەر جاریٛو تەماشەش کەرو، تەرسیٛوە و شەرمەسارییٛو دلیٛ چەماشەنە وینو.

ئا هامنە کاریٛ مڵکیما فرە فریٛ بیٛنیٛ و من هەمیٛشە هەوڵ دیٛنیٛ ویٛم دزوٙ چەنەشا.

تاتەیچم ویٛش، توٙزیٛو پاش نیابیٛنە سنحە و ئادیچ پیٛسەو من ئاندە ویٛش نەدیٛ ئەو هەرمانا. فرەو جارایچ سەرو ئی باسا، ولە و بوٙڵیٛ کەریٛ سەرو منەرە. فرەتەرو ئەرکو یانەیما سەرو شانا ئەدایمەو بیٛ. چەنی نماوسەحبی هوٙرزیٛ و نانەکەی پەجیٛ و چاییٛو حازر کەریٛ تا ئیٛمە هوٙرزمیٛ.

گرد رویٛویچ، چەنی هوٙرسەیش، سوٙسەنەی واڵیٛچم بە وەیوڵەکیٛ باوشیٛشەو هوٙرزنیٛ و گاوە زەردەش دیٛ پەنە تا بەروٙش پەی دلیٛ شومەکەو پەشتەو کیٛڵەکەیما. جار جار سوٙسەنە ئاندە پەشوٙکییٛ وەیوڵەکیٛشەرە، گاوەکیٛش ویر شیٛوە و گاوە لویٛ دلیٛ کیارەو یانەو ماموٙیم و پا جوٙرە قیٛڕ و قاڵو ماموٙیم هوٙرزنیٛ.

ئەرکو باخەکەیما فرەتەرش سەرو کاک رەحیمیمەو بیٛ. دویٛ تەڵانیٛ دریٛژیٛما بیٛنیٛ کە گرد ساڵیٛو کەریٛشا تەماتە و سەمەریٛوی فرە بەر دیٛنیٛ. ئا سالیچە تەماتیٛ فریٛشا پوٙوە بیٛنیٛ. چند رویٛ جاریٛو چنیٛنمیٛشاوە و دوی سەویٛ گەوریٛ تەماتیٛش چەنە بیٛنیٛ. کاک رەحیمم بەریٛشا پەی تەویٛڵیٛ و ئیتر فرەو خەرجو یانەیما سەرو ئا دوە تەڵانەو تەماتەیەو بیٛ. کاک رەحیمم سەرەڕاو کار و ئەرکو مڵکی، هەسەریٛوەیچش بیٛ، هەم باریٛ مڵکیش پەنە بەریٛ و هەمیچ جار جار بارکیٛشای خەڵکیش پەنە کەریٛ.

کاک رەحیمم چند ساڵیٛو بیٛ دڵش کناچیٛوەو بیٛ و نەدیٛنیٛش پەنە، سەبەبەکەیچش ئانیٛ بیٛ چا چند ساڵەنە، پەننیٛ فریٛش دەیبیٛنیٛ و چند جاریٛ چەنی کناچەکیٛ چیلا و چەولاوە دییٛبیٛنیٛشا و ئیتر کاک جافر تاتەو کناچەکیٛ کەوتەبیٛ قینیەو و نەدیٛش پەنە.

ئی مەسەلیٛ بییٛبیٛ ورکیٛوەی گەورەو تاتەیم و هەمیشە چەنی کاک رەحیمیم چا بارەو جەڕ و باسیٛشا بیٛنیٛ. فرە بەزەییم بە کاک رەحیمیمەرە ئەیوە، تا کوٙچما دەگانە بیٛ، وەزعەش خاستەرە بیٛ، چونکە یانەو کاک جافری تاتەو”فەرخییٛ” دەگانە هامسایما بیٛنیٛ و گرد رویٛو دور یا نزیک، فەرخییٛ وینیٛ و ئاگاش جە وەزعەکیٛ بیٛ. وەلیٛم چا وەختەو کوٙچما ئامابیٛ مڵکەرە، نەدییٛبیٛش و خەریک بیٛ شیٛت بوٙ. جار جار دەردیٛ دڵیٛ لاو منەو کەریٛ و هەلسی گنیٛنیٛنە چەماش. ڕاسەکیٛش من چا عەمرەنە حەز بە کناچا کەریٛنیٛ، وەلیٛم پەیم سەمەرە بیٛ و نەزانیٛنیٛ وەشەویسی میاوٙ ئا یاگیٛ، یوٙی گراونوٙ.

کاک رەحیمم پاسشە پەنە ئامابیٛ کە هیچ چیٛویٛوی جە هیچ کەسی نەشاریٛو و بە ئاشکرا واچیٛ تا مەردەی منیشو دیارو فەرخییٛوە. من خاس زانیٛنیٛ کە فەرخییەیچ هەر ئانیٛنە و چند جاریٛ لاو منەو واتەبیٛش: “یا هینەو خاکیەنا یا رەحیمی” چونکە فرەو جارا من بەینشانە بیٛنیٛ و قسەکیٛشا ئاریٛنیٛ و بەریٛنیٛ.

ئا هامنە بە بوٙنەو وەهاریٛوی وەشیەو کە بیٛش، توٙزیٛو زو کوٙچما ئامابیٛ مڵکەرە. هامن پەی من فرە وەش نەبیٛ چونکە جە فرەو رەفیٛقەکام بڕییٛنیٛ و نەوینیٛنیٛشا. حەز کەریٛنیٛ زوتەر پاییز بیٛوە و بلمیٛوە دەگا. چاگە؛ گرد ویٛرەگانیٛو سەرو بانو مزگیەو چەنی رەفیٛقا گلیٛریٛ بیٛنمیٛوە و بە قسیٛ وەشیٛ تا دماو بانگو مەغریبی مەنیٛنمیٛوە. ڕاو هانەو ژەنایچ لا مزگیەکەیەنە ویەریٛ و کناچڵیٛ هەم عەمریٛ ویٛما بە کونە و سەتڵە ئاوەکاشاوە ئاماو و لوای کەریٛنیٛ. جار جار بە سڵامیٛو و هەوالپەرسییٛوی سادە، دڵما پەڕ بیٛ جە شەوق و شادی.

دلیٛ مڵکیەنە؛ هەمیشە من ویٛم دزییٛنەی جە هەرمانکەردەی و ئاودارای. هەمیشە تاتەم و ئەدام سەرو من چەکل و پیکانیٛشا بیٛنیٛ. تاتەم واچیٛ: “ئی هەتیمە سەرەویٛرانە ئەو هیچکامیما نمەشوٙ، هەر روٙ بوٙوە، کەس نمەزانوٙ کوٙگە ملوٙ و چیٛش کەروٙ، تاڵیٛوو قژیٛ سوٙسەنلیٛ مەفاڕوەو دە کوڕیٛ چامنیٛ!”

ئەدایچم پی قسیٛ تاتەیمە ئایر گیٛریٛ و پیایانە جوابش دیٛوە و واچیٛ: “دەی کەریم چیٛشش کەردەن، جوانا و هەقو ویٛشا، چی وازش چەنە نماری، گەرەکتا بارە گزرییٛت پەی کیٛشوٙ؟! پی قسا ئەدایمە، هەتا ئەی فرەتەر فو کرییٛنە چیرو باڵام و فرەتەر لویٛنیٛ پیلا و پەولارە.

یانەو ئیٛمە بە پیٛچەوانەو یانەکاتەری تاتەم فرە فەقیر و کەم قسە بیٛ، وەلیٛم ئەدام قسیٛ نەدیٛ وەرو کەسیەو و هازمەش فرە بیٛ و زاڵە بیٛ ملو تاتەیمەرە. وەختیٛو چەنی تاتەیم سەرو مەسەلیٛویٛ گنیٛنیٛ جەڕ و باس و هوار و داد، وازش چەنە ناریٛ تا بەزنیٛش. ئیتر تاتەیچم تاقەتش نەمەنیٛ و قسیٛوەش بیٛ هەمیشە واخواش کەریٛوە و واچیٛ: “بخودا مینالیٛ یانەو ئیٛمەنە زوان بڕانا من ئیتر دەرەقەتو توٙ نمەو هەرچی کەری کەرە.”

ئا ساڵە کە ئاخرین هامنو هەرزەکایم بیٛ هەرگیز ویرم نمەشوٙوە. ئاخر من هەڵای هەرزەکاریم دەس پەنە نەکەردەبیٛ، بە پەلە ژەنیشا پەی ئاردا و بە حەسابو ویٛشا کەرداشا پیا. بیٛ خەبەر چانەیە کە من هیٛشتای گەمە کەردەی چەنی زاروٙڵام پەنە وەش بیٛ.

ئا هامنە؛ رویٛوی گەرم بیٛ و قاقی دابیٛشەرە، کاک رەحیمم چەنی شەبەقی بارە تەماتەکەش پیٛسەو روەکاتەری بەردەبیٛ پەی تەویٛڵیٛ. منیچ سەحبیٛ زو تاتەیم بە سیخوٙرمیٛ هوٙرزنا بیٛنیٛ تا هەسارەکیٛ بەرە دەو و بنیەوش تەڵانەو تەماتەکەی، تاتەم واچیٛ: “تەماتە کە چنیاوە، مشیوٙ بە فیٛنکی سەحبی ئاویش داری ئیٛننا وشک بوٙ.”

ئاوەو تەماتەکەیم دارا و گیٛڵانەی پەی لاو گوٙگاکیٛ، وەختیٛو نزیکو پەڕچینو کەپرەکیٛ کەوتاوە، تاتەم و ئەدام دییٛم بە گەرمی لویٛبیٛنیٛنە دلیٛ یەکتری و خەریکیٛ قسە کەردەی بیٛنیٛ. تا ئیسە پاسە نەدیٛبیٛنیٛم. هەر ویٛمەو شکیٛوەم کەردە کە باسو چیٛویٛوی تایبەتی کەرا. پاڵو پەڕچینەکەیەنە نیشتارە و گوٙشم چوٙوە گرتیٛ.

کەریم؛ مزانی ماویٛوا حەمە کەوتەن قوتە قوتە و ئیلا و ئەولا کەردەی، بخودا تەرسو پیٛسە رەحیمی برایش پەننیٛوە باروٙ سەرەو ویٛشەرە و ئیٛمەیچ توشیٛ خەفەتیٛوی کەروٙ. ماچو با سەرەش قەبوڵنمیٛ یاگیٛوەرە و تا دیٛر نەبیەن ژەنیٛوەش پەی بارمیٛ.

مینا باسو چیشی کەری، حەمە خوٙ هەڵای گونجەنەکەو ویٛش نمەتاوٙ بینوٙ، ئیسەیچ تا توٙ دلیٛ تەشتیەنە سەرەش نەشوٙری، ئاوەزو ئانەیشە نیا، ویٛش لاشەو ویٛش شوٙروٙ. ئیتر ژەنەو چیشی و چیٛو چیشی، رواسە نەلیٛ وڵەرە، هەژگیٛوەیچ بیٛنیٛ قلینچقەشەرە، چی واز نماری کوڕەکەی. رەحیمیچ هیچ پەننیٛوەش نەداینە، ئەگەر دڵداری بوٙ، گرد کەسی کەردەنش. ئانە جافرە شەل قینەو قەدیمی ئینا دڵشەنە کناچەکیٛش مەدوٙ بە ئیٛمە. ئیتر ئی قسا ئانندە واخوا مەکەرەو لا منەنە مینا!.

ئەی هەی کەریم توٙیچ ئیتر، خوٙ مەیارو قسیٛوەت لاوە کەرو، خوٙ کفرم نەکەرد. گەرەکم بیٛ ئانەتە پەنە واچو، من دڵم تەرسان بخودا هەرچی رەحیمی پاسە وینو جەرگم سوٙچای سوٙچوٙ و مەیارو قسیٛوەیچ کەرو. دور گیانیش رەنگەو مەردەیش وەنە نیشتیٛنە. توٙ ویٛت خاس مزانیٛ ئا قەڵاخی سەرەو جافریە ئینە پەی یەریٛ ساڵا ملوٙ چیٛشش سەرو ئا کوڕەیەرە ئاردەن. نە ئینە هەن شو کەروٙ یوٙتەری و بلوٙ وازش چەنە باروٙ، و نە ئینەیچە هەن زوٙر پەی تاتەیش باروٙ و کارەکەی بڕوٙوە. دەی تەرسو حەمەلەیچ توشو وەزعیٛوە چامنیٛ بوٙ. بخودا چی زەمانەنە گرد چیٛو ئینا ڕاوە و کەس بە کەسی متمانیٛ نمەکەروٙ. کەریم؛ با تا دیٛر نەبیەن، سەرەش کەرمیٛ وڵیٛوەرە و شەریکیٛوەش پەی پەیدا کەرمیٛ. ماچو با ئا کناچیٛ مسەفایە “سوٙسەکانەنە” جە دەسو ویٛما نەدەیمیٛ بخودا شەمعیٛ واڵیٛم ماچوٙ ئەجوٙ خەرمانەو گوڵانە.

ئەریٛ مینا چیٛش ماچی، هوٙشو ویٛت هەنی؟ پیٛسە ویٛت وات دەی ئانە وەزعەو رەحیمیەنە. جاریٛو خوٙ ئیٛمە دەسو ئادیەو گیرما کەردەن، شەریکیٛ ئادی زاروٙڵیٛچشا یاویٛ پەنە. دماو ئانەیچە، حەمەلە هەڵای بوەو شوٙتی دەمشەو مەی مینا. دەی گوایا ئینە ئامیٛنی چارەسەرت ئیسەنەو؟ گوٙبەندە سەرو گوٙبەندیٛ! ئانە ئەقڵ و ئاوەرزا توٙ هەنت؟! سەرباقی گردو ئی کوسپایچە، ئا یانە کە توٙ باسشا کەری، ئینای چەودیمەنە و ئیٛمە تا ئیسە نەدییٛنیٛ. حەمەیچ کناچەکیٛش چەم پەنە نەکەوتیٛنە. دەی ئیتر شیٛتم مەکەرە واز جە کوڕەکەی بارە، هەر ئیسەو گەرەکتا سەرەش وەنە شیٛونی. خوٙ ویٛت ئانەیچە مزانی ئاما و لوای پەی ئەودیمی چی وەختەنە پیٛسە ئەوسای نەمەنەن و فرە سەختشا کەردەنەو.

کەریم توٙ چی ئاندە چیٛو زل کەری، چی کەردت تەیارە! دەی ئەگەر کناچەکیٛ عالە بوٙ و نەجیب زادیٛ بوٙ، حەمەیچ جوانا و فرە زو مەیرە چەنیش و ئیتر گوٙبەندەو چیشی و چیٛو چیشی کەریم. شەمعیٛ واڵیٛم ماچوٙ: “من دانم گوششارە و پاسە دیارا تامو دەمیشا وەشا و ڕازییٛنیٛ پی هەرمانیٛ.”

مینا واچە من کارەکەم تەمامنا و ئیتر ئی پەرسە وەرگانیٛ چیٛشیٛنیٛ ئەو منشا کەری! بیە با پەنەت واچو هەرچی کەری دمایی وەرپەرسش ویٛتەنی، ئیتر من دەرەقەتو توٙ نمەو مینا، جاری وەڵینیچ ئی باسیٛتە کەردیٛ، زانام ئینە کارو شەمعیٛ واڵیٛتا. شەمعیٛ واڵیٛت ئەگەر ژیرە بیای، شو نەکەریٛ سوٙسەکانەیا، جاری چامنە هەن ساڵیٛو جاریٛویچ کەس و کارەکەیش چی دەگاینە نمەوینوٙ.”

قسەکیٛ ئەدا و تاتەیم ئاندە دریٛژەشا کیٛشا، ئیتر من پاڵو پەڕچینەکەیەنە تاقەتم نەمەن. وەختیٛو ویٛم بەر وست و دیاشا، قسەکیٛشا بڕییٛ باریٛتەرەرە.

ماویٛوش پەو شی، پاسە بزانو ئەدام، تاتەم و رەحیمی برامش پی کاریە رازییٛ کەردیٛبیٛنی، بە بیٛ ئانەیە چیٛویٛو بە من واچوٙ. شکەم ئەو ئانەیە بەردیٛبیٛ ئەدام نەیاریٛ ریٛک قسەکیٛ لاو منەو کەروٙ، وەلیٛم پەی ئانەیە تامو دەمو من کەروٙ و بزانوٙ جوابو من چیٛشا، جار جاریٛو تەشەریٛوە شانیٛ و قسیٛوە فڕە دیٛ پەیم و ئەگەر کاریٛو یا هەرەکەتیٛوەی وەشم کەردایا و بە دڵش بیایا، واچیٛ: “ئوٙوٙ کڕو ئەدالیٛش ئانا ژەنیم پەی دیاری کەردەن، بخودا بە دەسی ویٛم ماروش یانە پەیش!” جار جاریچ ئەگەر هەرمانیٛوەی زاروٙڵانیٛم کەردایا و بیٛزارەم کەردەی، واچیٛ: “دەی تەریق بوٙ ئیتر حەمەلە، کوچیٛو ژیر بە! توٙ دویٛ رویٛتەر نامبارکی ژەنی ماری یانە!”

ئەدام هەم بە قینی و هەم بە وەشە، دیٛ گوٙشمەرە ژەنیم پەی ماروٙ.

ڕاسەکیٛش من ویٛم جە لایوەو پی قسا حەز کەریٛنیٛ، وەلیٛم چەولایچەو هەڵای روەم چەنی ئەدایم نەکریایبیٛوە و نەتاویٛنیٛ چا بارەو جوابش دەوٙ.

رویٛو کاک رەحیمم تازە تەویٛڵیٛ ئامابیٛوە، سەعاتیٛوە دەسیەش پەی ئاردەبیٛنیٛ، ئەجیٛ گردو دنیایشا دانا، سەعاتەکیٛش کەردە دەسم و واتش: “حەمە هوٙشت بوٙ ئی سەعاتیٛ مشیوٙ شەو و رویٛو جاریٛو “قورمیش” کریوٙ، ئەگەر وەخت و ناوەخت قوٙرمیشەش کەری، زو خرابیوٙ.” منیچ واتم سەرو چەما، هەر چا وەختەنە کەردەش دەسم، قورمیشەم کەردە و قوٙڵو کەواکەیم هوٙرداوە تا خاس دورەو دیارە بوٙ و چەنی هەر جاریٛوی تەماشەش کەریٛنیٛ، نییٛنیٛش گوٙشایچمەو بزانو کار کەروٙ یا نا.

زانام کاک رەحیمم قسیٛوەش پەنەنە، ئا سەعاتیٛچە پەیش ئاردەبیٛنیٛ بیٛ مەرام نەبیٛ. هەردویما سەرو توختانو هەسارەکیٛوە نیشتیٛمیٛرە و روەش کەردانە و واتش: “حەمە قسیٛوەت لاوە کەرو با جاریٛو بەینو ویٛمانە مەنوٙوە و کەس نەزانوٙ.”

قسیٛ چیٛشی کاکە رەحیم؟

ئاروٙ من جە تەویٛڵیٛوە لوانیٛ پەی سوٙسەکانیٛ و سەریٛو یانەو مەتی شەمعیٛم دا. کناچە هامسیٛوەشا هەنە فەرە عەنتیکەنە، حەمە جە دەسو ویٛت مەدەش با چەنی تاتەیم قسیٛ کەرو و هیجبیش کەرمیٛ پەیت، مەتی شەمعیٛم واچیٛ: “یانیٛوی ریٛک و پیٛکیٛنیٛ و ئادە متاوٙ قسیٛشا چەنی کەروٙ

هەرچند وەڵتەر چا بارەو قسیٛ کەوتیٛبیٛنیٛ گوشم، وەلیٛم پاسە دیار بیٛ ئادیٛ پی کاریە بڕیەینیٛ وەنە و تەنیا منەنا خەبەرم نیا. دەگا پەڕەنە و مەتیە کەڕەنە! کوچیٛو ویریٛم کەردیٛ و گەرەکم بیٛ قسیٛ کەرو، ناسش دەم کەروٙ و دریٛژەش داوە پەنە و واتش:

بیە حەمە؛ وەڵیٛ ئانەیەنە دەم کەریەو، مزانو چیٛش ماچی. من ژەن ئاوەر نیەنا، تا فەرخیلیٛ شو نەکەروٙ، ئی رەحیمە ژەنی نماروٙ، بخودا بوٙ بە ئەداو حەوت زاروٙڵایچ من هەر مدرو دیارشەو. توٙ ویٛت مەبینە بە منەو.

کاکە رەحیم باسو چیٛشی کەری! ئاخر خوٙ من هەڵای کناچەکیٛم نەدییٛنە، کەس و کارەکەیچش نمەژناسو و نمەزانو نامیٛش چیٛشەنە و دوختش چەنینا. توٙ ویٛت چند ساڵیٛن دڵداری کەری و فەرخیەیچ هامساتەنە و گرد رویٛو وینیش، مزانی چیٛشەنە، مزانی رەفتش چەنینا، هەر بە زاروٙڵەی تا ئیسە ئینایدیٛ پیٛوەرە و جە گردچیٛو یەکتری ئاگاداریٛندیٛ و میاودیٛنە، ئیسە ماچی بە من کناچیٛویٛ بارە یانە، تا ئیسە نەدییٛنەم؟!.

ئاخر دڵداریم کەرد پەوکەی وەزعەم وەشەنە! حەمە من نەواتەن کناچەکیٛ مەوینە، بەڵام من چا بارەو تەجرەبەم هەن و مزانو، من کەوتەنانە چاڵیٛوە ڕاو وەر و دمایم وەنە بڕیەینە، حەز نمەکەرو توٙیچ گنیەنە ئا وەزعیٛ کە منش کەوتەنانە. توٙ خەمو ئانەیتە نەبوٙ، من بەروت پەی سوٙسەکانیٛ تا وەنەوشیٛ وینی. دریٛژەش هەن

 hewraman
  • ئەوەڵ شەو

    ئەوەڵ شەو دریٛژەو بەشو دووەمی چەنی بەشو ئاخری. حەمە وەیوە ماروٙ یانە! جە بەشو ئەوڵیەنە وات…
  • من می گویم «انف» تو نگو «انف»

    من می گویم «انف» تو نگو «انف» وەلی فەتاحی ئیجازە ئاقەی موٙعلیٛم. وەشڵەی ڕاس ماچا ڕویٛو موٙ…
  • تا کەی تەنیا عەیبەکا وینمیٛ

    تا کەی تەنیا عەیبەکا وینمیٛ؟ دنیای کەرە دەمو «فەتە» یەرە هەرگیز سیٛرواردٚەیش پەی نیا. هەوا…
Load More In ئەدەب و هونەر

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

شوشمیٛ و نەوسوڎە تا روانسەر چەنی کاک ولی فتاحی نویسەر و محقق

شوشمیٛ و نەوسوڎە تا روانسەر چەنی کاک ولی فتاحی نویسەر و محقق ▫️سلام پەی ڕوحو کاک ولی فتاحی…