یانە زوان پڕای، پڕنای،پڕیای

پڕای، پڕنای،پڕیای

96

پڕای، پڕنای، پڕیای

مەلمیٛ خزمەتو چەمێوی تەرو زوانەکەیمان، هەکە چندەها واتیٛ و دەسەواتیٛ فرە مانێش چەنە مەخیٛزیان، ئیسەتیٛ مەلمیٛنە دیڎارو گردیشان.

پڕای چەمەی سادەی سەرەمڕەی هەورامیانەن، پڕنای چەمەی ویەرەن، پڕیای چەمەی نادیارەن، پڕ: ڕیٛخەو چەمەین، پڕە: نامیٛ چەمەینە، پڕن: نامیٛ بکەرینە، تەنیا ئەپی دووە تەشکە پەیمان جیا مەنەن.

ئی چەمە بەسادەی و بە ئەرەتاشیای و بە ئامیٛتە مانای فرە جیاوازە مەبەخشوٙنە، یانی پیٛسەو ئیدەیمی ویٛش مەرمانوٙنە.

پڕای: بەماناو باڵگیٛرتەیوە مەیوٙ، مریچڵە پڕای، باڵەفڕ پڕای، هام ماناو فڕای و فڕنای و فڕیای.

پڕای: بەماناو جوٙت گیٛرتەی ئاژەڵی گەوەرەی مەڎوٙنە، کەڵەگاوەکا پڕا گاوەکیٛ. پڕناش ویٛش پسەو ئیدەیەمی بەکار مەیوٙنە لاو ویٛماوە.

پڕای: ماناو ڕەنگ پڕای، کابرا حەیبەتییٛنە ڕەنگەش پڕا، هامنیٛنە کەش و کوٙ پڕوٙ، گیواوو کەشی ڕەنەگەش مەپڕوٙنە، ئیدیەمێ هەن مەواچوٙ(دەک ڕوٙڵە توڵەنە پڕی) یانی بەنەمامی و گەنجی پڕی.

ڕوٙجیار پڕای: ڕوٙجیار نیشتەی، وەرپڕای، وەرپڕ، ڕیٛخەو چەمەی بەشداری کاراش هەن جە دروسنای فرەو واتیٛکانەنە، پیٛسەو وەرپڕ، باڵەپڕ، زووپڕ، بەرزەپڕ،

پڕای: ماناو بڕیەی و قرتیای مەڎوٙنە، باڵ پڕای، قاچ پڕای، قوٙڵ پڕای، هەرپاسە پڕنای، سەرەپڕنای، پڕنای و پاتەی، لەق و پۆپ داری مەپڕنی.

بڕێ جاریٛچ بارو وەڵاخی مەکەری، تەنگ و تەلیسەکیٛش ترازیانە جە یوی مەواچی بارەکەش پڕان.

پڕنای: بەماناو، چەنەش ویەری، پڕنیش، پیٛسە، کاتو نویستەینە ماچی خەتە بپڕنە، خەت پڕنای، پەڕەکەی بپڕنە،  یام وەختێ سەرو پلەکانانوە ملی سەر ماچی پلەکانێوەم پڕنا، هەنگامەم نیا ملرە، جاری چامنەیچ هەن مواچی دام لاشرە پڕنام، دام لاشەرە. یام وەختو هەرمانکەردەینە، وەرێوە مەگیٛرینە وەر، بژارو کیاریٛ مەکەری، ئەگەر بڕێ گیواو جیابازی، هامکارەکەت پەنەت مەواچوٙ، ئەها ئانەتەپڕنان، ویرت شیەن هوٙرش بکیٛشی، یام پاکش بکەریوە.

پڕای بەماناو پڕتافیای، مەواچی پۆ ماشینەکەیوە پڕان و کەوتەنرە واری، سەرو بارەکەیوە پڕان،

پڕای بەماناو تەزای، بیای، ڕچیای مەیوٙنە، مەواچی دەسێم پڕێ، یانی فرە سەردشانەن.

ویٛ پڕنایوە: کابرا گیروٙڎە بیەن، بەزانایی و تەوانایی ویٛش تاواش ویٛش بپڕنوٙوە، ڕوٙزگارش بی.

پڕنای: ماناو نەوەشی پڕنای، نەوەشیەکەش چەنە دورکەوتەنوە، شوکر نەوەشیەکەش پڕنا.

پڕای هەکە مەکەریش بە چەمەی ئەرەتاشیا، هوٙر مەلوٙنە وەڵیٛش مەبوٙنە بە هوٙرپڕای، کەچنڎ ماناش دوورەنە جە چەمە سادەکەیش، هوٙرپڕای، هوٙرپڕنای، زاڕوٙڵە هوٙرپڕنای. ئەگەر وەڵگیر و دماگیرش بوزی سەر مەبوٙنە بە ئەرەپڕای، پڕایرە، یاگیٛوە بەرزۆ مەپڕیرە وار، ئەنە پڕای، پڕاینە، پڕینە دلیٛو ئاویٛ، پڕینە دلیٛو قسانو مەردمی بە بیٛ موٙڵەت. چەنەپڕای، پۆپڕای، چۆپڕای، ئەوەپڕای، پڕایوە کە هەریوٙشان مانای جیاو ویٛسەرەو ویٛش هەنەش، یانی چەمەی ئەرەتاشیا و ئامیٛتەش گرد مەبانیٛ بە ئیدیەم، مانای تەرە و توکڵدارەشان هەندەن. پیکێم دا تەوەنەکیٛ تووزێش چۆپڕا. یام تەوەر مڎەی داری، تووز، توڵاشش چەنەپڕوٙ. یام مەواچی وەرێوە پڕیێنە، یام خەتێوە دلیٛ نویستەکەینە پڕیێنە، کە بکەرنادیارەن.

د. ناجح گوڵپی 26/12/20

 hewraman
Load More In زوان

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

شوشمیٛ و نەوسوڎە تا روانسەر چەنی کاک ولی فتاحی نویسەر و محقق

شوشمیٛ و نەوسوڎە تا روانسەر چەنی کاک ولی فتاحی نویسەر و محقق ▫️سلام پەی ڕوحو کاک ولی فتاحی…