یانە ئەدەب و هونەر فەتە و کوٙنفرانس

فەتە و کوٙنفرانس

119

فەتە و کوٙنفرانس
-سلام بچەها صبحتان بخیر.
-سلام ئاقای موٙعەلیٛم سوٙبحیٛ شوٙما هەم بخەیر.
-خوب بچەها قرار بود امروز کنفرانس بدین. درستە؟
– بلە دروٙستە.
– حاضرین.
– بەلە.
-جناب آقاییٛ «فتح الله فتحی»بیا پای تختە، ببینم این بار چە دستە گلی بەآب میدی! ما هی میگیم اینو بگین و اونە نەگین ولی ایشان هر چە را خودشان بپسندند، می نویسند و می گویند. خوب بزار من زیاد حرف نزنم. در کوزه همان برون تراود که دراوست. «هر چه می خواهد دل تنگت بگو». بچه ها می دانید این مصرع شیٛعراز کیست و راجع به چیست؟
-بەلە. از مەولەوی فارس. داستانیٛ«مووسا و شەبان» ئەست:
هیچ ئادابی و تەرتیبی مەجوو
هەر چە میخاهەد دل تەنگەت بگوو
-آفرین بچەها. بیا فتح الله. بیا ببینم چه داری که بگی.
-ئیجازە ئاقەی موٙعەلیٛم من مانەندی شوٙما زیاد خوب بەلەد نیستەم فارسی حەرف بزەنەم. وەقتی کیٛ میام پای تەختە دەست وە پای خوٙدم را گوٙم می کوٙنەم. می تەرسەم کیٛ ئیٛشتیبا حەرف بزەنەم. من بە زبان خوٙدەم میتوانەم خووب قسە بگویەم بەڵام نەمیتوانەم بە فارسی قەشەنگ بگویەم. شەڵڵای بە شەڵڵای ما هەم دەر مەدرەسە هەورامی و فارسی را با هەم می خاندیم. ئایا بە نەزەری شوٙما ئیٛشکاڵی داشت؟ چوون خاس فارسی نمی توانەم بگوویەم بەچەها بهیٛم میخەندەند. ئانها خوٙدشان هەم نمی دانەند و عەین من لت و پت فارسی سوٙحبەت می کوٙنەند. توٙ خوا درووغ میگوٙیەم؟ می گوٙیەم ما گوٙناح نەداریم کە فارسی زیاد نەمیزانیم.. ما بایەد با هەم بخەندیم وەلی بە هەم نەخەندیم! یەواش یەواش فیٛر می شەویم. هیچ کەس فیٛر شوٙدەن را از شکم مادەرەش نیاوردە است. بایەد هەمدیگەر را لاقرتی نەکوٙنیم. تازە خەیلی خووب هەم هەستەیم و خووبتەر هەم میشەویم. ئەی بەرای چی فارسها و سوٙرانیها و زوانهای دیگەر زوانی هەورامی را نمیدانەند حرف بزەنەند. لالوٙحەمە زوورەش از هەمە ما بیشتەر ئەست و ئەز هەمەی خەڵکی ڕووستا ژیرتەر ئەست، بەڵام نیمەی من فارسی نەمیتوانەد قسە بکوٙنەد. تازە هەر وەخت ڕەئیسی ، گرووبانی ، مەعمووری، نمایندەئی و هەرکەسی تەر میادٚ بەرای دەگای ما بە مەنزڵ لالوٙحەمە می رەوەد. چوون لالوٙحەمە بزوٙرگی ئینجا ئەست. لالوٙحەمە میگوویەد :«بایەد دەوری ئایەندە نمایەندەی مەجلیٛس از ڕووستای ما باشەد.» من خوٙدەم نماییٛدەگی را دووست دارم. هەم بزورگ ئەست و هەم پوول زیادی می گیرەد. من هەر وەخت دیپلوٙم گرفتەم میشەوەم نماییٛندە. وەلی لالوٙ حەمە نمی زارەد. او می گویەد:«فەتە توٙ بەرای نمایندەگی دەرد نمی خوری. قەرار نیست هەر بیسەر و پایی مانەندی توٙ نماییٛندە بشەوەد. شما نە پوول داری برای تەبلیقات و نە تایفە داری تا بهیٛت ڕەئی بدەهەند.» هەڵبەتەنە لالوٙحەمە کەم تا کوٙتی فارسی بەلەد ئەست، خودەش میگوویەد دەورەی شا در ئەکابر دەرس خاندە ئەست. من هەم تا نەیامەدە بوودەم مەدرەسە ئەسڵەن یەک کەلیمە فارسی بەڵەد نەبوودەم، ئاخوٙر ما تەلەفزیون نەداشتیم. وەلی حالا کەم کەم فیٛر شوٙدەام. تەلەفزیون هەم خەریدەئیم بەڵام سیا و سفید ئەست. مادەرەم میگوویەد:« خووب فارسی یاد بگیر تا بشەوی خەلەبان.»وەلی من خەلەبانی را دوست نەدارەم. لالوٙحەمە می گوویەد: تەیارەها شەق و شڕ هەستەند. من هەم میتەرسم بیوٙفتەم پاین و بمیرەم. من می خاهەم نمایندە مەجلیٛس بشەوەم. هەم حقووق زیاد می گیرەند و هەم قوٙرەتی زیادی دارەند. ئانان هەر مدیری را کە دلشان بخواهد و بە حەرفشان گووش نەدەهەد لا میبەرەند. ئەڵبەتەنە پوٙلیسی ڕانمایی و ڕانندەگیچ را دوست دارم، چوون بە دەستووری من ماشینها حەرەکەت می کونەند و می ئیستەند. من دووس دارەم دەستوور بدەهەم، بەڵام کەسی بە حەرفی من گووش نەمیدەهەد. من دووست نەدارم موٙعەلیم بشەوەم، چوون حقووق ئانان کەم ئەست و وەقتی کیٛ بازنشەستە میشەوەند بە سەختەی زندەگی میکوٙنەند. ئەڵبەتە شوٙما از حەرفی من ناڕاحەت نەشەوید، شوٙما هەم زوور دارید و چوون غەیر جە موٙعەلیمی، کاسپی هەم می کوٙنید پوول زیاد هەم دارید و هەم دیر بازنشسەستە می شوید، چوون هەنووز جوان هەستید، تا ئان وەقت خوٙدا کەریم ئەست….
-بسە بیا برو بشین این چرت و پرت چیە میگی. لالوحمه راست میگە. آخر تو را به این کارها چه. بچه ها اینه که همه به فته می گن فته! ما هی می خواهیم بگیم فتح الله ولی آقا جان، خودش نمی خواهد. حرفهای گنده تر از دهانش می گه. بەڕاستی کم داری.
یوٙ جە مسیارەکا ماچوٙ:ئیجازه ئاقا من یەک زەربوولمەسەلی هەورامی دەر این بارە بگەم؟

-بگو ببینم چیە؟
-«من هەر گەرەکما کەرووش بە وەرەکە، ئادٚ بوٙوە بە پالمە»
ههههههههه
وەلی فەتاحی
99/4/25


 hewraman
Load More In ئەدەب و هونەر

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

دەمنای

دەمنای چەمەی سادەی ویەرەن، چاوگی تێپەڕە، transitive infinitive ئینەیچ تەشکو چەمەی ئەرەتاشی…