یانە ئەدەب و هونەر چوار دانیٛ کروٙنێ!

چوار دانیٛ کروٙنێ!

201

چوار دانیٛ کروٙنێ!

 نویسەر رسول موحدیان جە هاڵیگای قەسالەین

 هوٙرگیٛڵنای ئاریا یوسفی

دماو شەس ساڵا وەردەسی و کار و زەحمەتی چی دنیانە بیانی ساحیبوو چوار دوکاناو دەسیٛو یانا.

دویٛ کوڕیٛ و دوٙیٛ کناچیٛم هەنیٛ هەر چوار لویٛنیٛ سەرو یانەو ویٛشا و من و ژەنەکیٛچم پیٛوەرە ژیومیٛ.

ویٛم یوٙ جە دوکانەکا بەروو ڕاوەو ئەو یەرەکەیچم دیٛنیٛ کریٛها. وەختیٛو کرونا ئامانە ئیٛران ژەنەکیٛم وات واز بارە،مەلە پەی دوکانی،خەتەرا با تووشوو ئی نەوەشیەیە نەی.بەڵام من گوشم نەدارانە.

ژەنەکیٛم بونەو ئانەیەو سەلەمنوٙم پەنە نەلوو پەی دوکانی، ویٛرەگانیٛو چاشتی فریٛش کەردیٛبیٛ زاڕوڵەکیٛما چڕییٛ بیٛنیٛش بەیا پەی یانەی تا من جە لوای پەی دوکانی پەشیمان کەراوە . من هاگام چینەیە نەبیٛ، نزیکەو جەژنیٛ بیٛ موٙشتەرییٛ فریٛم بیٛنیٛ، دیٛر ئامانیەو پەی یانەی.

ژەنەکیٛم دابیٛش پیٛوەرە و تەمییٛبیٛرە وچاشت و میویٛوی فرەش نیابیٛرە. پەرسام ئینە گرد جیٛشا؟میٛمانیٛما هەنیٛ؟ چی دانت پیٛوەرە؟ ئەجو دوت مجیان؟

واتش: بنیشەرە با مانیایت سەیوٙوە، نانەکەیت بوەرە جا ماچوو. دماو نان واردەی واتش: ئاروٙ زەنگم دا پەی زاڕوٙڵەکا واتم ویٛرەگا بەیدیٛ پەی یانەو ویٛما، تاتەتا گوشم نمەدارونە چی بار و دوخەنە هەر ملای ملو پەی دوکانی، تەرسوو کرونا گیٛرو.گردیتا بەیدیٛ بەشکوم سەلەمنمیٛ پەنەش ئیتر نەڵو. بەڵام هەر چوار زەنگشا داو پەڵپیٛوەشا ئاوردەو واتشا نمەتاومیٛ بەیمیٛ.

واتم دەی ئینە ناڕەحەتیش گەرەک نیا، حەتمەن هەرمانەشا ییٛنە.

واتش هەرمانەو چیٛشی، ئاد٘ی جە تەرسەو ئینەیەنە کە توشوو کرونای بیەبی نامیٛ.

ویٛچم دڵم تەمیارە، دڵو ویٛمەنە دەسم کەرد بە دژمان دای بە کرونای و ئی وەزعیٛ و….

وەرو دڵەورکیٛو ژەنەکیٛم دوکانەکم بیناو بیٛ ئانەیە زاڕوٙڵەکیٛ بزانا لوایمیٛ پەی جەزیرەو کیشی. دماو چن ڕوٙا کوڕە گەورەکەیم زەنگش دا پەی ئەد٘یٛش واتش: ماماو خانمیٛم چەمش عەمەڵ کەردەن بەیدیٛ با بڵمیٛ پەی لایش.

ژەنەکیٛچم بە قینیەو واش: ئینای فکرو ماماو ژەنەکیٛتەنە، ئەی چی هەواڵو تاتەیت نمەپەرسی؟ کورەکەیم وات: چیٛش قومیان؟ ئاد٘یٛ وات:تاتەت کروناش گیٛرتەن و ئینە چن ڕوٙیٛن ئاردەنم پەی بیمارستانی.حاڵش خاس نیا ڕەنگا دویٛ یەریٛ ڕوٙیٛ زیاتەر نەمەنوٙ.

کوڕەکەیم کوچیٛو ناڕەحەت بی و واتش: خوٙ نمەکریو ئیٛمە بەیمیٛ لاش، مشیو چیٛش بکەرمیٛ؟ ژەنەکیٛم وات: ئەگەر عەمرو خود٘ایش کەردە ویٛشا ئەسپەردەش کەراو فاتیٛحە وەنیچ خوٙ قەد٘خە کریان و…..

منیچ دەسم کەرد خوای و واتم خاست کەرد، با بزانمیٛ چیٛش کەرا. زاڕوڵەکیٛ جار جاریٛو زەنگ دیٛنیٛ و هەواڵو من پەرسیٛنیٛ. هەفتیٛو چا مەنیٛمیٛوە، ئاخر ڕوٙ  وەختیٛو ئامایمیٛ ژەنەکیٛم واتش تاتەتا مەردەن و ویٛچشا ئەسپەردە کەرد.

زاڕوٙڵەکیٛ زەنگ دیٛنیٛ و واچیٛنیٛ ڕەنگا تویچ کرونات گیٛرتیٛ بوٙ. ئازمایشت دان؟ ئاد٘یچیٛ وات ڕەنگا، چونکەتی دایمە لاشەو بییٛنا. با ئازمایش دەو. پی بوٙنەو زاڕوڵەکیٛ نامیٛ پەی یانەی. تا ڕوٙیٛو ژەنەکیٛم زەنگش دا و واتش: ئازماییٛشم دان نەوەشە نیەناو بیٛهداشتەو ئامیٛنیٛ یانەکەیچشا زیٛددیٛ عەفونی کەردەن.

واتشا شەویٛ گردیما مەیمیٛ پەی لایت. قەرارما دا ویٛم شاروە بزانمیٛ چیٛش کەرا. وەختیٛو زاڕوٙڵەکیٛ ئامیٛ دماو کوچیٛو ناڕەحەتی و گرەوە هوڕیٛ و…

یوە جە وەیوەکام واتش: خود٘ا بەخشوش، عەمرو ویش کەردەبیٛش، وەس نەبی زاروٙڵەکیٛما ناوردیٛ ،ئەننا ئادیچیٛ ئی پەتایە گیٛریٛنیٛ.

یو جە زەماکاما واتش: خود٘ا عەفوەش کەرو، حەمید دیٛروەختا ئا بەڵگا نیشانەو ئەد٘یٛت بد٘ە، یوە جە کناچەکام ناڕەحەتە بیەو واتش ئیسە کەی وەختو ئی کارانەو…

هەر چوار لویٛ بیٛنیٛ شونو ئیٛنحسار وەراسەتیەرەو دوکانەکیٛشا بەینو ویٛشارە بەشیٛ کەردیٛ بیٛنیٛ ،یانەکیٛجشا نییٛ بیٛنیٛرە پەی ئەد٘یٛشا. ئیسە سەنەدەکیٛشا گەرەکیٛ بیٛنیٛ.

ژەنەکیٛم وات خوایندیٛ تا کەفەنەکەش وشک بوٙوە و….

جە هودەکەنەزیانیەرەو بەڵایریٛو قیٛڕنام ملشارەو …

وەختیٛو زانام جیاتی چوار زاڕوٙڵا چوار کرونیٛم گەوریٛ کەردیٛنیٛ. بڕیارم دا هەرچیم هەن و نیام بورەشوش.بلوو پەی دەگەیویٛ دەسیٛو یانیٛ سوکیٛ و گاویٛوە بسانوو هەرچیش مەنەو بد٘وش بە دەوا و دەرمان پەی نەوەشیە کرونایا.

 hewraman
Load More In ئەدەب و هونەر

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

بە بوٙنەو ڕوٙ ئوٙروپایی فرەزوانی، ٢٦ مانگەو سیٛپتامبری

بە بوٙنەو ڕوٙ ئوٙروپایی فرەزوانی، ٢٦ مانگەو سیٛپتامبری ٢٦و مانگەو سیٛپتامبروو گرد ساڵیٛو ج…