ڤه‌رڤ و ون

111

ڤه‌رڤ و ون

ئا شەوە تا ئیسە مازیم بیەن یەک تەختە ڕاس مەبوٙوە ئەجوٙ تیٛڵاکاریشا کەردەن، هەر ئاوختە تا ئیسە ئاواتەکیٛمووخیاڵەکیٛم شرەق شرەقیٛ و ترەک ترەکیٛ و وردیٛ بینیٛ. ویٛرەگاو زمسانی بیٛ، دویٛ ڕویٛش مەنەبیٛ پەی چلە گولانیٛ زمسانی، هەوا زووتەر تاریکنابیٛشەرە، هەیوانەکیٛنە بەینوو هەراڵەی و ئەدەمەنە کە ڕوٙش ئەجیٛ کووزەماڵ کریەنە، نیشتانیرە. سەروو وەرەقا یانزەو دوانزەو کتیبەکەیمەنە کە وەراوەروو یەکتریە و دییٛنیٛ ئاسمانیەوری ئادیچ کتیبیٛ کەڵاس یانزدەی پەی دوانزەی. خیاڵا تاتەیموو دوە سەنگاکە کە گرد ویٛرەگانیٛو تاتەم وراوەرماوە پاڵشا دیٛ پو، بەردانیٛ چەنی ویٛشا. هەرچی کەریٛنیٛ هەرچیٛ تلییٛنیٛ دەیەقیٛو ئا خیاڵە دڵ تەزیٛنیٛ نازیٛنیٛ ئاواتەکا و لوا دانشگای و نەجات بیەی جە وەگلەڕاوەو مەرزی، مەژگمەنە سەرە بەر بارا . هەرچی فکریٛ وخیاڵیٛم بیٛنیٛ لویٛنە سەروو مەرزی و کوٙڵبەری کە پیٛسەو بانتلیری خەریکا خەڵکی و وهوٙرزوو نیشتووخەڵکی وئیٛحتراموو بەینوو خەڵکی و فرەو چیٛواتەروو دەگاکیٛما زووزوو پان کەرو وە جە بەینش بەرو . بە دڵ حەز نەکەریٛنیٛ پی ڕوزگاریە بە تایبەت شەوەکا. خوٙ کەڕتوو دوەکەڕت ومانگووو دوە مانگ نەبیٛ، سەروو هەمیٛ  شەوە جە شەویٛ سیاو تەرە، پەڕ جە خیاڵوو خاییٛلە تەرە.  ئا شەوە هەیوانەکیٛنە وەراوەروو هەراڵەیە و لاو ئەدەمەنە کە ڕوەش ئەجیٛ کووزەمال کریەنە،  نیشتەبیٛنیٛرە وماتم که‌رده‌ بیٛ، دلیٛ مات بیه‌که‌یمه‌نه‌ خیاڵە دڵ تەزیٛنەکا، چەنی ئاواتە وردبیەکا، چەنی یاگە چوڵەکیٛ تاتەیم، کە گرد ویٛرەگانیٛو وراوەروو گردیماوە نیشیٛرە، پیٛسەوهەمیشەی مەژگمەنە بیٛنیٛ وبە شەقیٛ چەنەم دووریٛ نگنیٛنە په‌شوٙکنابیٛنیٛ و وه‌نوٙزیٛوه‌م که‌ردیٛبیٛ. مازیم بیەبیٛ یەک تەختە نەزانابیٛم بە ویٛم، ترەکەو بەرەچویینەکەو بەریەنە کە بەعەمرش خاس جوٙت نبیەبیٛ  تیرەو سەردای دابیٛنیٛ وەنە ، مازیم ئەجیٛ تیٛڵاکاریشا کەردەن ڕاس نەبیٛوە، پیٛسە کوٙڵنج کەری یا رەگوو مازید(ت) گیٛڵو. ئاراموو قرارم نەبیٛ لوانی ئوٙتاقەکیٛ هەرجوٙر بیٛ  په‌رده‌که‌م لا دا ، پەنجەره‌که‌م که‌رده‌و دامه‌و پوٙ په‌رده‌که‌م تا پەڕ کیٛشتەو حەیبەتیی زقموو سەردای ، ساڵە و زقموو سەرداکەی و ڤەرڤە فرەکیٛ بیٛ. مانگه‌و ڕابڕانی، پارنا پیٛرار، ساڵە وگرانیەکەی کەهەر دلاریٛو یاوا پانزە هەزارتمەنیٛ، ساڵەوبەرگ نەدڕیای فەقیری. پەنجەرکەم دابیٛ پوٙ بەڵام ده‌نگو لوول نای تووتا کوٙد(ت) گوٙشم، ته‌رسانی به‌ده‌نم له‌رزاوه‌ زقموو سەرداکە لوانە بەدەنم. ماتم کەردە بیٛ دلیٛ مات بیەکەیمەنە یه‌ک هوٙنە و یەک دەنگ ‌ ئاما ، چەنی دەنگەکەی و هوٙنەکەی، شیشیٛ پەنجەرەکەی کە فرەتەرشا ترەکە بیٛنیٛ لەرزە وە خرەمە وخیٛزرە  و بنە ودارا و دەنگوومازیی مه‌ڕیای کوٙت گوٙشم، چیٛش بی ! كیٛ بی ؟ چکوٙ بیٛ ؟ دەنگوو کیٛ بیٛ ؟ لوانی ڕوٙ ده‌نگه‌که‌ی، دەنگەکەی بەردانی شونەو  ویٛشەرە. ئه‌دام !؟ ئەدام بە هەردوە دەسیٛش گوٙشیٛشوو سەرش تن تن گرتیٛبیٛنیٛش، لاو چراوگازەیەرە شوٙعلەکیٛ چاشت کەردەکەیەنە نیشتیٛبیٛرە، هوٙرسەو. لاو چراوگازەیەرەشوٙعلەکیٛنە ئاما روەو یەخچاڵەکەیەی، لاو یەخچاڵەکەیەنە یاوانی ئەدەم ، ئەدام بەرەو یەخچاڵەکەیش کەردە و دیا پەیم، هەوەوی سەرد چەنی دیاکەیش ئاما روەمەو.  دەسم کیٛشت مەرە  چواردەورییٛ ڕوٙحینیٛم ئاوردیٛ،  وەخ بیٛ دوٙریەکیٛ دەسمەو گنارە،  ئەدام ماچوٙ یەریٛ بارە!  تاتەد (ت ) ئیٛشەو دیٛرمەوە. ئه‌دام هه‌ر وه‌خت تاته‌م لویٛ په‌ی کوٙڵی، زوو نانوو ویٛره‌گایما دیٛ و واچیٛ شاهوٙ لوە چەنی هەراڵەی با زاتش بوٙ بووسو و ساحبیٛ زوو هوٙرزووە هه‌یوانه‌کیٛنه،‌ من مانیەنا ئاندە سەروو واریٛ بانی وئاماو لوای بەریم کەردیٛنیٛ، دەسیٛم کوٙتیٛنیٛرە ئاندە نانە پەچیٛ بیٛ مانا و خەڵکیم کەردە، دلیٛ ئی یانە هەڕینانە. یانە هەڕینەکیٛما پیٛسە وفرەو یانا خەڵکی چوٙپەڕوو دەگەوە نزیکتر بە سەروو مەرزی بیٛنیٛ، ئادیچ ئوٙتاقیٛوە و هەیوانیٛوە و راورەویٛووی تەنگوو باریکوو تەسک، چەنی  بەریٛوی چوینی کە بە عەمرش خاس جوت نبیەبیٛ. هەیوانەکیٛ پەنجەرەکەشەنە ڕاکیٛ ئەودەسوو دەگە، کە ئەوسا بە ڕاو گەلەڕای ئەژناسییٛ و ئیسە چنن تووڵەڕە کە ئی دەسوو ئەودەسشا پەڕا مینیٛ چەنەش جیە بییٛ بیٛنەو خەڵک پا تووڵە ڕایانە و دلیٛ ئا مینانە لویٛ پەی ئەودیمی،  دیارە  بیٛ .

 من و هه‌راڵه‌ بە لەمیٛوەی  نیمە هاڵیەو لوایمیٛ په‌ی ئوٙتاقه‌کیٛ هەیوانەکیٛنە. هه‌راڵه‌ هه‌ر سه‌رش نیه‌بیه‌ سه‌رو سه‌نگاکیٛ دویٛ چیٛویٛم چنە پەرسیٛ ! شاهوٙ تاتەم دیسان پەی کوٙلی لوان ؟ شاهوٙتویچ خەفەتوو تاتەیم موەری؟  هەر پا خیاڵاوە وه‌رمش گنیٛ پوٙره‌و وسیٛ. پەتوەکەی بە هەردوە دەسیٛ تا سەروو چەماش دیٛ ویٛشەرە و تنن  لکنیٛش چەمیٛشەرە.  پتوەکە سەروو لەمیٛشەو بە بەرزوو نزم بیەیش ئەوە داوەنەی دڵیٛش نیشانە دیٛ. تن تن نزموو بەرز بیٛوە، پەتوەکە.  سەروو کتیبەکامەنە کە دییٛنیٛ ئاسمانەوری لوانی لاو پەنجەره‌که‌ی، په‌رده‌که‌م لادا،  ڤه‌رڤه‌‌ واره‌ بیٛ، بە دەسی چەپم هەڵمەو پەنجەرەکەیم ئەسەڕیە، تریفە ومانگە شەویٛ پاڵوو هەورە سیاوەکانە دوورە و جارجار ویٛش نیشانە و ڤەرڤەکیٛ دیٛ.  بە ویٛ نیشان دای مانگە شەوەکیٛ، زرقوو برقوو سه‌رو ڤه‌رڤه‌کیٛ، کە ئه‌جیٛ شیشیٛ شا متیٛنه‌ مله‌ره‌ وریچەش ئیٛ. گیٛڵانە و دەسم،  کە بە هەڵمەکیٛ نیمە تەڕوو چیا بی، ئاوردمە وهەرچا پاخیاڵاوە نیشتانیرە، وەراوەروو هەراڵەیەو ماتم کەردەبیٛ.  مات بیەکەیم مەڕیا بە چرپ چرپ پانه ‌و ته‌که‌ ته‌کالیٛ هه‌سارەکا بەینوو هوٙرە سیاوەکانە کە زووزوو گمیٛ بیٛنیٛ ئه‌جیٛ ملای ملا شاهیٛدی دا، ئاسمانوو پەنجەرەکەیەو! گیٛڵانه‌ بە خیاڵەکا تاتەیمەو لاو تره‌که ‌و به‌ره‌ که‌یه‌نه‌ دییانی،  ئه‌دام هەڵای ڕاوڕەوکەنە بیٛ و چەمیٛش بڕییٛ بیٛنیٛشەنە بەرەکە و بەری،  پیٛسە واچی هەرچی هاتوو نەهاتوو بەدبەختییٛ هەنیٛ پا بەرەنە میا چوەر. ئەدام هه‌یتا هه‌یتا ده‌سیٛش پروونیٛ، ئەجیٛ سابونی گوٙلنار مدەو ئیدیموو ئەودیموو گردوو دەساش، پاسە دەسیٛش پروونیٛ. ئوٙتاقەکیٛنە زیانیرە نزیکش کوٙتانە بە بوٙنەو شارژروو مبایل یەو.  چەنی دەس پرووناکەیش، هه‌نگامه‌کا‌ش ئارام ئارام فاڕای فاڕیٛوه‌، یا ئاده‌ یه‌واش لویٛ ڕانه‌ یا من نه‌ژنه‌ویٛنیٛ شا، چه‌نی هه‌نگامه‌کاش ده‌سه‌کاش وەڵە کەریٛوە و ڕوه‌و ئاسمان،  نزیکیٛ بنە ودارا ڕاوڕەوەکەیشا که‌ریٛوه‌ و هه‌یتا هه‌یتا نامیٛشا به‌ریٛ وپوڵشا دیٛ، حه‌زره‌توو وه‌یسی، حه‌زره‌توو غوٙسی، کوٙسه‌و هه‌جیجی ، ته‌کیه‌و نجاری ، پی شالیار!؟ بەدەنگ نا بەڵام دڵەنە منیچ گردش چەنی تکراریٛ کەریٛنە، هەیوانەکیٛنە. هەیوانەکیٛنە بە بەهانە شارژروو موبایلیەو نزیکتەرش بیانە. بەچەمیٛ لاو منەو بیٛ وبە دڵ لاو ئانیشاوە بیٛ نامیٛ شا دیٛ وبە خیاڵ لاو تاتەیمەو.  چەنی ئانیشا گرد لوا‌ په‌یٛ لاو پەنجەرە و هه‌یوانه‌کیٛ. ئەجیٛ نەدیاش. هەرچا مدرانی.  بە چەمیٛ لوانیٛ شوٙنیشەرە.  چەمەو بیٛنیٛ، شیشیٛ پەنجەره‌که‌یش هه‌م دیسان ئه‌سه‌ڕییٛوه‌، حه‌زش په‌نه‌ که‌ریٛ. یەواشیٛڤە وهەرچا چەنی خیاڵە دڵ تەزیٛنەکاش نیشتەرە، له‌واسه‌ و ده‌ساش که‌دره‌بیٛش پیٛسه‌و توٙقڵه‌ی و چه‌ناکه‌ش و ڕوه‌ش نیه‌بیٛنیٛشه‌نه‌ بە هەنگوٙسیٛش پوٙژنەبیٛشەرە ڕوەش تانزیکوو چەماش، ناخوونیٛش چەقنەبیٛنیٛش ئەو بنە و چەماش.  هه‌ره‌ژنیٛش نیه‌بیٛنیٛش دلیٛ پەنجەره‌که‌ی ‌و که‌ردیٛ بیٛنیٛش کوٙڵه‌کیٛ په‌ی رویٛش.  ئەجیٛ مدیای مدیو په‌ی یاگیٛوی دووری،  چەمیٛش هەر ئاما ولوای کەریٛنیٛ، چەنی خیاڵەکاش . لچیٛش هەیتا هەیتا سەروو واروو ئی لاو ئەولا کەریٛنیٛ،  ماتڵیٛ نەبیٛنیٛ،  ئەجیٛ ماچا چی لوای پەی کوٙڵی؟ پەی کوٙڵ بەردەیچ نا،  پەی کوٙڵ ئاوردە ی.  دەگانە خو کاروو کاسپییٛو تەر نەبیٛ، کەس یاگیٛوتەرەو دەویٛ قەرانیٛ شکە نەبەریٛ، نە جوانوو نە پیر. جوانوو پیر هەر هەوا تاریکش کەردە هەرکەس تاوەو بیەش و پەرمە ویٛشەرە، بیٛ دزییٛ سەروازەکانە، تووڵەڕاکانە، بەینوو مینەکانە، لویٛ پەی ئەودیمی سەروو خاکوو عیٛراقی چا کوٙڵیٛو گیٛریٛ کوٙڵیٛشەو، بیٛ دزییٛ سەروازەکەنە، تووڵەڕاکانە، بەینوو مینەکانە،  ئاریٛشە و پەی ئیٛرانیٛ، ئادیچ کەلوو پەلیٛو کە هیچ زەرەش نەبیٛ پەی خەڵکیٛ، بەڵام هەرکەس کوٙڵش پەنە بیە، یا سەروازەکیٛ کوٙشیٛنیٛش، یا تارش نینیٛ، یا ڕەمیٛ جە ڕاکیٛ لادیٛ ومەگەر شانسش بیە ئەندا لویٛ سەروو مینەکانە. ئانیٛ کە کەلوو پەل بە کوٙڵ ئاریٛنیٛ خەڵکی و سەروازەکیٛ واچیٛنیٛ شا پەنە کوٙڵبەروقاچاخچی.  بە چەمیٛ ئەدام ئاسم جیا.  گیٛڵای گیٛڵیٛنیٛ هەیوانەکیٛنە، بە چەمیٛ،  چەمم کوٙت یەریٛ چوار ئەسپا دیوارەکەو.  تاتەیم ئەسە بیٛنیٛ پەی هەرالەی. هەراڵە لاڵیەبیٛوە تاتەیم،  تاتەیم  لکنەبیٛنیٛ دیوارەکەرە.  جار جار واچیٛنمیٛ بیە ئەسپەکا هەراڵەی،  ئەجو هینەکیٛ فیلمەکە و بەهمەنی قبادیە نەیٛ،  مەستی ئە سپ ها ، ئاخیٛوش هوٙرکیٛشت ماچو وەشڵەیم نەبو بە پار ئی وەختیە، سەروازەکا دایمیٛ وەروو تفنگا وهەسەرە زەردەم کوٙشیا و لوانە تیللیٛ وارینە. دیانە پەی ئەدەم ، ئەدام وەروو چەمەکاش لیٛڵ بیەبیٛ. چه‌مەکیٛش به‌ هه‌ڵمه‌کیٛ و به‌ تیره‌ وه‌رمینه‌کا، که‌ پیٛسه‌و چه‌نا هه‌یتا هه‌یتا چه‌قیٛ نیٛ چه‌میٛشه‌ره‌،  به‌ نه‌به‌دڵی ویٛش چەمیٛش نیه‌ش پیٛوه‌ره‌!  شەو یک جار ماتە و تاریکە بیە. ده‌نگو لوول نای تووته‌کا هەر ئیٛ.  لوانی روه‌ و به‌ره‌که‌و به‌ری، ئه‌جیٛ ده‌نگه‌که‌ ڕه‌وه‌ و یانه‌و ئیٛمه‌ ئیٛ یامن ئه‌جیٛم پاسه‌نه.‌ بەرەکەم کەردە وهیچم نەدی، زقموو سەردای زیاتەر. هیچم پەی نەکریا ! میٛدانگاوو پاڵوو به‌ره‌که‌یه‌نه‌ پاڵه‌یەکیٛم یوه‌ یوه‌ی  نوون نه‌وه،‌  تا ئا لووله‌ لوولوو تووتا گنوٙ کوٙی بیٛ به‌ر!؟ بە واتە و قەدیم یا! پاله‌یه‌کیٛ تاته‌یم نه‌بیٛنیٛ !  یاگیٛ پاڵه‌یه‌کاش هاڵیه‌ بیٛ،  ته‌رسانی،  هاره‌قیٛوی چیام به‌ردا، ئەجیٛ گردوو زقموو سەرداکەی بەرکەنە ئاما لوانە بەدەنم.  تاته‌م !، پاڵه‌یه‌کیٛ تاته‌یم !… به‌ ته‌رسه‌کیٛوه‌ و هارەقەکەیە و گیٛڵانه،  بەرەکەنە ئامە شوٙنیمەرە و ئامە چەنیم زقمەکە و سەرداکە و تەرسەکیٛ وخیاڵەکیٛ تاتەیم. ‌ تاتەم کەلووپەل کوٙڵیشە و، سەروازیٛ بە تفەنگەو شوٙنیشەو ئامە وەروو چەمام. تاتەم  پیربیە بیٛ، ڕەنگە و جوانیش کەم ڕەنگە بییٛبیٛ، موووە چەرمەکیٛش جە موووە سیاوەکاش فرەتەریٛ بیٛبیٛنیٛ ، داخیٛ شەرمندە بیەی ژەنوو زاڕوٙڵەیەنە کە ڕەنگ زەردیٛ و پوٙشتیٛ نەبیٛنیٛ،  کوٙڵ کوٙڵیٛشەو،  چوە دەس شەو، ئادی داسیٛ پاشەنە، بەنپاچیٛش کەردیٛ بیٛنیٛ، چیٛروو گوٙرەواشەنە. پا خیاڵەو لوانە پە ئوٙتاقەکیٛ وەخ بیٛ شیٛت بووهیچم پەی نەکریا. گووشیەکەم ئاوردم واتم زەنگ دەو پەی مامویم. گیسنامەنە، چی گووشیەسادە یانزدە دوەسفرا بیٛ، ماچو نیا دەس ڕەسەنە، تەرسانی، چەنی ؟ چکوٙ بوٙ؟ ئادیچ پەی کوٙی لوا بوٙ؟ چیٛش بوٙ؟ لوانی شوٙنە و شوٙقوو چراوەکیٛشەرە. لاو کتیبەکامەنە  کە پا تاریکایەنە هەر دیای دییٛنیٛ ئاسمانەوری هه‌راڵه‌ ڕوٙوه‌ش، که‌  تاته‌م واچیٛ ئه‌جوٙ ڤه‌رڤوو وو‌ناو ئادە لاڵییٛوە تاتەیم، واچیٛ تاتە گیان توخودا هیٛتر مەلە پەی کوٙڵی، من هیچم گەرەک نیا ، کوٙتیٛ بیٛ سارا.  

په‌توه‌که‌م یه‌واشیٛڤه‌ و دا ملشه‌ره‌، یه‌ک ناڵه‌ ئاما، ده‌سم کوٙته‌ و به‌ره‌که‌ی، ئه‌جیٛ واتش تاتەم ئاماوە؟ چراوەو گووشیەکەیم کوشیاوە. هیچم پەی نەکریا، لوانی پەی هەیوانەکیٛ، ئەدام ئەجیٛ زقموو سەردای وشکە کەردیٛبیٛ، هەرپاسە بە پانتوڵە پیایانەکاشەو ماتش کەردەبیٛ! ئەجیٛ تازە جە ڤەرڤ ماڵای بانی دەسش هاڵی بیەنوو ئامەنەو، پاسە ویٛش ئاوردەبیٛوە وریٛو. ئاراموو قەرارم نەبیٛ، لوانە په‌ی لاو به‌ره‌که‌ی، بەرەکەو بەری  لاترەک بیٛ، چەمیٛم ترەکەکیٛنە بەردیٛ بەر. یاگه‌ په‌ تاتەیم ڕاکیٛنه‌ کوٙتیٛ بیٛنیٛ و ڤه‌رڤه‌کیٛشا پا زرقوو برقه ‌و دلیٛ ئا زقموو سەردایەنە، به‌ شاهیٛدی هه‌ساره‌کاوه‌ بڕییٛبیٛ و قووڵه‌ که‌ردیٛ بیٛره‌!  قووڵی یاگه‌ په‌یه‌کا هه‌رتا بیٛخوو زه‌مینیٛ و به‌رزیشا تا ئاسمان یاویٛ، که‌لاوشا که‌رده‌بیٛ، چه‌نیٛ نەمانیایی وخیرەتی. ڤەرڤەکیٛ و زقموو سەرداکە، خەریکیٛ پەڕ کەردەو یاگە پەیەکا بیٛنیٛ حەزم نەکەرد، نەزانام چەنی بی،  بە دەسیٛوم به‌ره‌که‌م یه‌واشیٛوه ‌و داپو، تا ناڵه‌که‌ی و لوولنای تووتەکا نەژنەوو؟  چەنی ناڵه‌که‌ی، لوول نای تووته‌کا فره‌ته‌رو نزیکته‌ر بیٛ،  ئەجیٛ ئادیٛ ماراش، گیٛڵانە ڕاوڕەوەکەنە، لوانی هەیوانەکیٛ، هەیوانەکیٛنە هەنگامەکام پیٛسەو ئەدەم یەواش یەواش فاڕیٛنە. لوانە ئوٙتاقەکیٛ، پەردەکەم لادا، پەنجەرەکەم کەردە و، پەنجەرەکەنە سەرم بەردم بەر، سینەیچم تا نیمە بەردم بەر، پەڕیٛ بییٛ ئاوی بە زقموو سەرداکەی چەمیٛم. پاچەماوە کە کەلاوڕژیٛ بیبیٛنیٛ جە ئاویٛ و ‌هەڵسە ناواما، دیانە سەروٙکی، هه‌ساره‌کیٛ، چەنی مانگەشەوەکیٛ،  ویٛشا گم کەریٛنیٛ پەشتە و هوٙرەسیاوەکانە، تا یاردی تاریکی دا. چه‌نی لوول نای تووتەکا و ناڵه‌که‌ی و شوٙقوو مانگەشەوەو پاڵووهوٙرە سیاوەکا وپژگیای وونی پیٛسەو فوارەی، ڤه‌رڤه‌و تووڵەڕاکیٛ کە هه‌یتا هه‌یتا سوورە بیٛ  دیارە بیٛ. تاتەم حەیبەتییٛ سەروازەکا، جەڕاکیٛ لاش دابیٛ دلیٛ مینەکا و ڤه‌رڤه‌کیٛ. چەمیٛم بە گردوو زوٙریشاوە دییٛنیٛ، تا ئایاگیٛ وینیٛنیٛ، ڤه‌رڤوو وون بیٛ. بە هەردوە دەسیٛ خاس چەمیٛم ئەسەڕییٛمەو، تا کەردمەو،  تاتەم نەمەن، بەڵام یاگە پەیەکیٛش کە زقموو سەردا و ڤەرڤە، نەتاویٛنیٛ پەڕیٛ شا کەراوە، پەڕ وونی دیاریٛ بیٛنیٛ. ئەجیٛ مازیم مەڕیا، بەدەنم لەرزاوە زەنگوٙڵیٛم وشکیٛ بییٛ، نەزانام چەنی بی،  به‌ پڕتاف ئامانه‌ په‌ی هه‌یوانه‌کیٛ، ئەجیٛ چیٛوماسانەنە گڵویم. نەزانام چەنی بیٛ، لوانی لاو ئه‌ده‌م. ئه‌دایچم پیٛسەو من،  به‌ دەنگوو ناڵەکەی ودیەی ڤه‌رڤوو وونه‌کەوی و یاگە پەیە وونینەکا، به‌ شاهیٛدی هه‌ساره‌کاوه‌ هه‌رژنه‌کیٛش که‌ که‌ردیٛ بیٛنیٛش کوٙله‌کیٛ پەی ڕویٛش،  ئیٛننده‌ تن ترازنه‌بیٛنیٛش، هه‌نگوٙسیٛش و ناخونیٛش، ڕوه‌ش ڕنییٛ بیٛشا و کوٙزەماڵشا کەردیٛ بیٛ. جویٛ وونی نیٛشا وەشیٛ کەردیٛ بیٛنیٛ پەی هەڵسە و چەماش. هەڵسەکیٛ لوەبیٛ نیٛنە کەراخووهەسارەو دەمیشوو ووناڵینیٛ بییٛ بیٛنیٛ، لچیٛش چەنیٛ یاگە دداناش. هەر چا وەراوەروو هەراڵەیە و لاو ئەدەمەنە کە ڕوەش ئەجیٛ کووزەماڵشا کەردیٛنە، بە دڵیٛوی پەڕجە خیاڵا پەی یاگە هاڵی بیەکیٛ تاتەیم کە گرد ویٛرەگانیٛو وراوەرماوە،  نیشیٛرە. ماتم کەردە بیٛ لاو وەرقا یانزە ودوانزە و کتیبەکەیمەنە کە هەڵای مدیای مدیا ئاسمانەوری. دلیٛ مات بیەکەیمەنە ناڵه‌که ‌و لوول نای تووته‌کا ئاماوە! پیٛسە چڵاکیەیەرە، ناخافڵ بە تەکانیەوهەڵمەتەم دا  بەهەر دوە دەسیٛم، ‌ده‌سیٛ ئەدەیم گرتیٛموو دیانینه‌ چه‌ماش، دویٛ که‌ڕه‌تیٛ ئاوه‌و ده‌میم قووته‌م داوه‌و کەردەم شوٙنەو یاگە هەمیشە هاڵی بیەکیٛ تاتەیمەرە. چیایی و سه‌ردی ده‌سه‌کاش داشەنە مازیم، مازیم هەڵای بیه‌ن یک ته‌خته‌ ئەجوٙ تیٛڵاکاریشا کەردەن راس مەبوٙوە ..

فه‌همی مورادی

فه‌رهه‌نگی بازنشستە

شاری نوسوود/روانسر

مبایل : 09188308518/09185617017

فونت :habibi vahar

 hewraman
Load More In ئەدەب و هونەر

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

ئەر گوٙشیٛو بوٙ پەی ئەژنەویەی؛ تەقەو پاو ئی رازا مەی

ئەر گوٙشیٛو بوٙ پەی ئەژنەویەی؛ تەقەو پاو ئی رازا مەی هوٙرئەوەگیٛڵنای؛ ڕەنگین زەمانەو قەدٚی…