یانە هەورامانی بشناسدیٛ کتیٛبیٛ هەورامییٛ چاپکریێ

کتیٛبیٛ هەورامییٛ چاپکریێ

234

لای واریوە نامیٛ و ساڵەو چاپ و پەخشو ئی کتیٛبە هەورامیاتان پیٛشکەش مەکرمیٛن، خەرمان بەرەکەت بە ئومیٛدو زیاتەری تا کتیٛبیانەو هەورامانی فیٛشتەر ڕازیاوە بوٙنە، تا زوانو هەورامی جە فوٙتیای پاریٛزنمیٛ
سوبحان ئەميني:
کتابهای چاپ شده به نثر هورامی

قبل از سال 1390:
1- «ئه‌فسانه‌ی هه‌ورامان»، باقی صفاری، نشر احسان،1381
2- «شازاده وه‌شڵه»‌(ترجمه)، کورش امینی، نشر احسان،1388
3- «قه‌ڵاو حه‌یوانا»، کورش امینی (ترجمه) مه‌ڵبه‌ندی ڕۆشنبیری هه‌ورامان 2011
4- «زوانی هۆرامی و دنیای مودێڕن»، مصطفی زاده محمد ، انتشارات رگا،1389

سال 1390:
1-«نامه‌ نویسته‌ی به‌ زوانی هه‌ورامی»، محمد مصطفی زاده، انتشارات بلخ، 1390
2- «ماساوه‌ سیاوڵێ»(ترجمه)، نشمیل محمودی انتشارات علمی کالج،1390
3- «زارا به هه‌ورامی» (ترجمه)، سبحان امینی، انتشارات ئه‌وین، 1390
4- «کێ په‌نیره‌کێش وڵاونانێ؟ترجمه)، سبحان امینی، انتشارات ئه‌وین، 1390
5- «سیاوێه‌ ماساوی»(ترجمه)، سبحان امینی، انتشارات ئه‌وین مریوان، 1390

سال 1391:
1-«زوانو ژیوای»، محمد مصطفی زاده، انتشارات ئه‌وین، 1391
2- «خه‌رمانو ڕازا»، فتح¬الله رضایی، انتشارات ئه‌وین، 1391
3- «داستانه‌و ده‌سکێشێوه»(کودکانه، ترجمه)‌، فرشید شریفی، نشر آراس،1391
4- «تارمایێ بۆگه‌نێ»، فرشید شریفی، نشر سنندج، 1391

سال 1392:
1-«ویرنامه‌و کۆسێوی¬گه‌وره‌ی»، (الکترونیکی)کورش امینی، 1392
2- «داستانه‌ی ناته‌مامه‌»، فرشید شریفی، نشر آراس، 1392
3- «هه‌ناسێوه‌ تا یاوای»، فرشید شریفی، نشر آراس، 1392
4- «که‌ڵه‌شیری هێڵه‌که‌ر»، عدنان مرادی، انتشارات ئه‌وین، 1392
5- « قه‌ ڵاو کناچێ»، رئوف محمودپور، انتشارات ئه‌وین، 1392

سال 1393:
1-«سه‌فه‌ره‌کێ ‌گالیوێری»(ترجمه)، همایون محمدنژاد، انتشارات ئه‌وین، 1393
2- «هه‌ناسێو په‌ی پڕای»، امید حبیبی، نشر دُرّ دانش بهمن، 1393
3- «فرهنگ گه‌شاوه‌ز»، کورش امینی، (الکترونیکی)، 1393

سال 1394:
1-«مه‌رگ نا ڕاوه‌ و ژیوایچ فره‌ش مه‌نه‌ن»، فرشید شریفی، انتشارات رازنهان،139
2- «وانه‌ی هه‌ورامی»، کورش امینی، انتشارات اوین، 1394
3- «دێوه‌ چه‌رمه‌ و دێوه‌ سیاوه»‌، ابراهیم حاجی زلمی ئنستیتۆی¬کورد،2013.م
4- «هه‌وریه‌که‌یت لاده»‌، فریبا اسماعیلی، انتشارات ریباز ،1394
5- «پیره‌پیا و دریا»، هورامان رستمی، انتشارات ریباز ،1394
6- «ماساوی سووروه‌کریێ» محمود قادری، انتشارات ریباز 1394
7- «دماڕۆهه‌ورامانی»، محمود قادری، انتشارات ئه‌وین، 1394
8 « نه‌زرگا»، محمودپور رئوف، انتشارات ریباز ،1394
9- «واته‌و زانایا»، فتح الله رضایی، انتشارات ئه وین، 1394
10- «ڕاوه‌به‌روو وانگای»(ترجمه)، مهین کریمی،انتشارات ئه‌وین،1394
سال 1395:
1-«تیتیل و بیبیل»، ابراهیم شمس، انتشارات ریباز، 1395
2- «ڕازۆ مامالێ»، ابراهیم شمس، انتشارات ریباز، 1395
3- «یانه‌وه‌ی هه‌ورامانی و زوانی هه‌ورامی»، کورش امینی، انتشارات کالج، 1395
4- «سێ تار»(ترجمه)، مهران احمدی، انتشارات ریباز، 1395
5- «جزموو سی قورئانی پیرۆزی»(ترجمه)،کورش یوسفی، انتشارات ریباز، 1395
6- «بایه‌قوشی کۆر»(ترجمه)، آمنه رحیمی، انتشارات اوین، 1395
7- «مه‌سه‌لێ هه‌ورامیێ»، هوشیار تمجید(ازغ)، انتشارات ئه‌وین، 1395
8- « زه‌ریفیه‌ ئه‌ده‌بیه‌کێ»، هوشیار تمجید(ازغ)، انتشارات ئه‌وین، 1395
9- «گوڵزاروو مه‌زاری»، هوشیار تمجید(ازغ)، انتشارات ئه‌وین، 1395
10- «قورئانی که‌ریم به‌ هورامی»، جمال بیدار، نشر احسان، 2015.م
11- «مامالێ و کربه‌چێ»، رئوف سعیدیان، انتشارات ریباز،1395
12- «گوڵستانووسه‌عدی»(ترجمه)، حافظ احمدی، نشراحسان1395
13- « نیمه‌شه‌و بێ»، حافظ احمدی، انتشارات آرمان نگار، 1395
14- «کومسای»(نمایشنامه)، رئوف محمودپور، انتشارات ریباز،1395
15- «مقدمه دیوان بیسارانی»، عبدالله حبیبی، انتشارات کردستان، 1395

سال 1396:
1-«چه‌مه‌ڕایی گۆدۆینه»،‌ فرشید رستمی، انتشارات ریباز، 1396
2- «یانه‌و خه‌ما»، همایون محمدنژاد، انتشارات ریباز، 1396
3- « تارێخ ئه‌ده‌بیاتوو زارۆڵاو هه‌ورامانی»، ابراهیم شمس، انتشارات زایله، 1396
4- «قووڵ پێسه‌و غه‌ریبی¬کاڵێ»، آمنه رحیمی، انتشارات ئه‌وین 1396
5- «ئه‌ودیموو مانگێ»، حافظ احمدی، انتشارات آرمان نگار 1396
6- «ئاخرین فیشه‌ک»، کورش امینی، انتشارات زایڵه 1396
7- «چه‌که‌ریای حه‌زێ تازێ و…»،عادل محمدپور، انتشارات ئه‌وین 1396
8- «سیاوریحانه»، محمدرضا بهمنی، ماهان 1396
9- «مرۆچه‌ی سالار»، رئوف سعیدیان، انتشارات زایله 1396
10- «مقدمه¬چریکه‌ی¬ئه‌هوورایی»، ولی فتاحی، انتشارات زایله 1396
11- «مقالات کۆنفرانسو هۆرامان ئه‌شناسی»، دوکترناجح گولپی، حلبچه 2017

سال 1397:
1-«مقدمه خامه‌ و خه‌یاڵ»، حبیبی عبدالله، انتشارات زایله، 1397
2- «خه‌ڵاتوو پایزی»، آمینه رحیمی، انتشارات زایله 1397
3- «شۆن و به‌ر»، مهدی سنندجی، انتشارات کردستان، 1397
4-«ڕازوانوو هه‌ورامی»، دوکترناجح گولپی، حلبچه 2108

سال 1397:
1-«مقدمه خامه‌ و خه‌یاڵ»، حبیبی عبدالله، انتشارات زایله، 1397
2- «خه‌ڵاتوو پایزی»، آمینه رحیمی، انتشارات زایله 1397
3- «شۆن و به‌ر»، مهدی سنندجی، انتشارات کردستان، 1397
4 -«ڕازوانوو هه‌ورامی»، دوکترناجح گولپی، حلبچه 2018
5- تاریخ نثر هورامی، ابراهیم شمس، ئارۆ، 1397
6- گوژمانه، رئوف محمودپور،انتشارات زایله، 1397
7- زه‌ردێ و په‌سپه‌سه‌کۆڵه‌ ڕه‌شه‌کێ، فرشید شریفی، زایله 1397
8- حاجی ئاغا، فرشید شریفی(ترجمه حاجی آقا صادق هدایت)، ناوه‌ندی غه‌زه‌ڵنووس سلێمانی 1397
9- چه‌مه‌کێش، فرشید شریفی (ترجمه چشمهایش بزرگ علوی)، ناوه‌ندی غه‌زه‌ڵنووس سلێمانی 1397
10- مەمی ئالان بە هۆرامی، صدیق بابایی، برلین آلمان1397

سال 1398:
1- «ڕازوانوو هه‌ورامی»، جلد دوم، دوکترناجح گولپی، حلبچه 2019
2- محمدامین، ماموستا محمدامین میرزایی، سنندج 1398

ساڵەو ۱۳۸٦:
۱- ڕازوانی هەورامی، کاک فاتێح ڕەحیمی، یەرێ جارێ چاپ بیەنۆ.
ساڵەو چاپی ۱۳۸٦.
۲- بیان در شعر هەورامی، کاک فاتێح ڕەحیمی، ساڵەو چاپی ۱۳۹۰.

ساڵەو ۱۳۹۸:
۱- چلەخانەو ویری، محموود٘ قادری هەباس ئاوایی، ساڵەو چاپی ۱۳۹۷

 hewraman
Load More In هەورامانی بشناسدیٛ

وەڵامێک بنووسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

من می گویم «انف» تو نگو «انف»

من می گویم «انف» تو نگو «انف» وەلی فەتاحی ئیجازە ئاقەی موٙعلیٛم. وەشڵەی ڕاس ماچا ڕویٛو موٙ…