یانە ویەردە و هەورامانی مانگه‌کا ساڵیٛ جه ویٛژه‌ی ده‌وڵه‌مه‌ندی هورامینە

مانگه‌کا ساڵیٛ جه ویٛژه‌ی ده‌وڵه‌مه‌ندی هورامینە

133

  مانگهکا ساڵیٛ جه ویٛژهی دهوڵهمهندی هورامینە

 

بێ دهسهڵاتی ملو خاک و وڵاتوو  وێمانهرهجیا چانهیهزاڵ بیهی سیاسی و حکومهتی ملهۆڕانه‌  سهروو ئاو و خاکیمارهبهرههمش بیهن ، تاڵان و چهپاو جهههر یاگێ دهسش دابۆ بهبێ سڵ کهردهی وزیان ڕا !

فرهبهڵگێ وهردهسی نیشان دهروو ئـــا  ڕاسیانهنێ، دهسپارێزی جهدزی و تاڵان کهردهی به‌  ئارهزوو بێ شۆنهما ئاستهی ویهردهو وهڵاتهکهیمان بهزانایی و پهیجۆری نهیارو ناحهزان لوان ڕاوه‌.

تهماحکاری جهردهدهس نهپارێزهکا ههریاگێ پڵهزهمینێ خاس بیهن بهنامێ ”  خالسه‌ = خاسهی ” ! پهی دهسهڵاتداران تاپۆ کریانههر کۆ ئاههنگ و ملۆدی ڕهسهن ئهژناسیان زوو بهزوو بهنامێ مووسیقا وێشان  تۆمار و دهسنیشان شان کهردهن!

ئی سیاسهتهپاکتاوهڕهگهزیهتا  حهنناو  فاڕای نامێ شار و دهگایهکا، دزی نویسهرو کهسایهتیهبهنام و دهنگهکامان، ههر پاسهئاسهواری جیامهنه‌  جهوهرینانمان ههرمانهش پهی کریاینه‌.

دوانزهمانگو ساڵێ پاسهچی بهڵگهنویسیانهئامان یۆ جهههزارو ئی واتهیهمهسلهمنۆ.

 

وهرینان واتهن ساڵ دوانزهمانگهن                        ههر مانگێ وێنهی مڵک شش دانگهن

ههر مانگێ پهریێ بهنهن وهباڵاش                        ههر پهریێ سهد ڕهنگ مهنمانۆ کالاش

مانگ یهکهمش مایفهڕوهدانهن ”                       گوڵ و  وهنهوشه‌  پهڕ نه‌   ههردانهن

مانگ دووههمشئهرتهو هێشتهن“1                    ئای ئای کوردستان وێنهی بهههشتهن

مانگ سێوهمشهن مانگههروهتاتهن“2                مانگ ههڵاڵهو  گهزیزه‌  واتهن

مانگ  چوارهمش  مانگتێشتهرهن ”                  کهژو کۆ و دهشت نهی دهم وهشتهرهن

مانگ پهنجهمش مانگئهمرتاتهن ” 3                مانگ بێ  مهرگی و کام و   هاواتهن

مانگ شهشهمش مانگشتروهرهن“4                 مانگ ههساره‌  و  ئافتاو و   وهرهن

مانگ ههفتهمش  ههر مانگمێترهن”                  مانگ شایی و وهشی و بهراتی مێهرهن

مانگ ههشتهمش مانگئاوانهن”                      مانگ ئاویاری  دهشت و   کاوانهن

مانگ نۆههمش   مانگ  ” ئاهرهن”                     زێڵجهپهژاره‌  یهکسهر  باهرهن

مانگ دهههمش مانگدهتۆشهن “6                 ههر کهسێ پاک بۆ ئهو خاوهن هۆشهن

مانگ، یانزهههمش مانگوههمهنهن”                 مانگ   پاکان و   مێردان   وهنهن

مانگ دوانزهههمشسپهندار مهزهن“7                 مانگ  ژنان و  دویهتانگهزهن9

سادق ، گۆفتارت  خهیلێ   شیرینهن                     بێ گۆمان   ئانه‌   واتهی   دێرینهن

 

میر سادق دینهوهری

1218 –  1283   دینهوهر

 • ئهرتهو هێشته‌ = ئوردی بهههشت
 • ههرۆتات = ههورو ههڵا ، خودای با (وا) خورداد.
 • ئهمرتات = نهمری
 • شتروهر = شههریوهر
 • زێڵ = دڵ
 • دهتوش = دهی ، پاکی ،نامێ خودای
 • سپهندارمهز = فریشتهی نزیک بهخودا، ڕهشهمهی
 • دویهت = کناچێ(کچ)
 • گهز = شیرینی ، گهزۆ، شیرین

 

ئهردهوهێشته، ههرۆتات ،وههمهن، ئهمرتات، شتروهر، سپهندارمهز، [فریشتی پارێزهری زهمینی].

حهفت سین ، نهورۆزان سهروو سفرهی نریۆرهههر یۆ هێماو فریشتێوهپیرۆزیهن .

ههفت شارو عێشقیسهرچهمهو سهرمهنزڵ یاوای (کامڵ بیهی) مرۆڤیهن.

 

       ئـــاڵــــمان ؛  ســدێق  بــا بــا یی

 

       

 hewraman
 • شەبەکیٛ کیٛنیٛ؟

  #شێخ شەهابەدینی دزاوەری، پیرۆزتەرین شێخوو شەبەکەکان و گۆڕەکێچش گەورەتەرین مەرقەد٘وو موقەدە…
 • مەحمود خانو دزڵییٛ و گیانو هامکاری

  مەحمود خانو دزڵییٛ و گیانو هامکاری بوٙنەو یاڎو سەڎ ساڵەو ئازاڎ کەردەی سلێمانی چیٛردەسو ئین…
 • ویەرینو وەنگاو دەگاو گوڵپی

  ویەرینو وەنگاو دەگاو گوڵپی ئەگەر سەرنجە دەیمیٛ جە زەمانو قەڎیمیوە هەورامان هەمیشە یاگیٛ فە…
Load More In ویەردە و هەورامانی

داواچیٛو بنویسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

مە؛ موٙرفیمو سەرەمڕەی

                مە؛ موٙرفیمو سەرەمڕەی موٙرفیمو”مە”ی سەرەمڕەی، یوٙن جە سیما دیا…