یانە ئەدەب و هونەر داستانەو مانگاوە زەردیٛ

داستانەو مانگاوە زەردیٛ

469

داستانەو مانگاوە زەردیٛ

محەمەڎ غەریب مەعازی – پاوە

تا چنڎە ساڵیٛ چێوەڵی فرەتەرو مەردمی جە پاوەنە مانگاوداری دلیٛشانە باوبیٛ ، وەختیٛو پەرسیٛنی ئی مانگاویٛتە پەی چیٛشی ، واچیٛنیٛ پەی دەم و دوٙی ، ڕاسیچت گەرەک بوٙ نان و خەیار و دوٙ ئاوەختیە فرە وەش بیٛ ، دوٙ و ماسەکەش یاگێوە ، بەردەیش پەی لیٛ گاوگەلی یاگێوە تەر  .

شانسو ئەمنی بیٛچارەی ئاساڵە گاوگەل بیٛ ساحیب بیٛ ” بیٛ شوانە بیٛ ”  و مەشیا ئەمن هەرچی سوحیٛنیٛ ، جە دماو تەعتیلاتی ئی مانگاویٛمە بەردیٛبیا پەی دەورو بیمارستانو پاوەی کە پەنەش واچیٛنیٛ ” دوسردە ” ، یانەیچما ئینا دلیٛڕاسەو پاوەینە ، پەی ئینەیە مانگاوەکیٛ نەگنوٙ دلیٛ قرم و قاڵو شاری ، مەشیا سوحێ زوو مانگاوەکیٛم بەردیٛبیا پەی لەوەڕنای .

سنع و ساڵیچم ئینا دەورو کەلاسو دوویٛ ڕاهنمایی ، یانی ساڵەو پەنجای ، جادەیچ نیمە ئەسفاڵتەن  و مانگاوەیچ سەرو ئا ئەسفاڵتیرە کولو جارێوە مەسڵیٛوە و تەکانەش مەوەریٛ  و ئەمنیچ  واچیٛنیٛ بابەت خاس ئەڎات خاس هەر ئاروٙ وەختو قینکەردەی نیەن .

سەرو ڕاو ئاماولوای مانگاوەکیٛرە ئیدارەو ژاندارمری قەرارش گیٛرتەن  و  سەربازێوەیچ  هەرچی ڕوٙیٛ هەنیٛ ماچوٙ  ئی مانگاویٛ مەشیوٙ  یاوا دلیٛ  بەرەو مەقەڕو ژاندارمری ، مشیو بڕەمنینەش نەکا بتووڕنوٙ  ویٛشەرە و دلیٛ بەرەکەی پیس کەروٙ .ئەی خوڎا ئەم چیٛشکەرو ، ئی چیٛویٛ نیەنیٛ دەسوو ئەمنەنە ، مڎیەی ڕوێوە مانگاوەکیٛ چیٛوێ خراوش وارد و ویٛش گیرنەڎا .

تا چنڎە ڕویٛ گوشم پەنە نەڎا و مانگاوەکیٛ بەریٛنیٛ و خاس لەوەڕییٛ و ئاریٛنیٛشۆ  و بیٛدەنگ و دنیا ئەمن و ئەمانە بیٛ و سەرەم وزیٛنیٛرە و وردبیٛنێ ، ڕوێوە مڎیەو دەنگوباسێوە دلیٛ بەرەو سەربازخانەکەینە هەن  و هەر تیٛر مەڎیان پەیم ، ئەمنیچ سەرەم وزیٛنیٛرە و کارم هەر بە مانگاوەو ویٛمۆ بیٛ .

سوحنە وەختێ چەنی مانگاوەکیٛ یاویٛنیٛ دلیٛبەرەو ژاندار مری ، یوٙ جە سەربازەکان ماچوٙ  هوٙشت بوٙ سەوای بازدیدمان چەنە مەکریو ، هوٙشت مانگاوەکیٛتەو بوٙ  و یاوا ئی دلیٛبەرە ئەگەر دەنگ بەر باوەروٙ و بوٙڕنوٙ  یامەکەتی بتووڕنوٙ ویٛشەرە ، ویٛت مەزانی !!!

ڕاسەش مانگاوەکیٛ پیٛسەو توتکەو باولوفی چا یاگیٛنە شەرتی بییٛبیٛ گوشیٛش قوتیٛ کەردیٛبیٛنیٛوە و زانیٛ چیٛوێوە هەن و حەساسە بیبیٛ بە مەوقیٛعیەتو ئا مەسیرەیە ، ئیسە سەربازی سفریچ وەرو ئەمن بیەبیٛ بە سەرهەنگ ، تا سوح پەنەش نگابانی و قەروڵ دیٛنیٛ  زاتش نەویٛ قسیٛ کەروٙ ، شیرە بیەبیٛ ملو ئەمنەرە .

سوحەنە هەر بەتەرس و لەرزەنە خەوەرم بیەو ، یانەمان وەرانوەرو ژاندار مەرینە بیٛ ، چیڎەسۆ دیانی مەڎیەو  بەرەو ژاندارمەری دەنگوباسێوە هەن ،  مانگاوەی بیٛچاریٛم بە دڵەلەرزیٛ وستەڕا ، هەرچی دیێنیٛ مانگاویٛرە مەڎیەو حاڵش خاس نیەن و لارە لار مەلوٙڕانە ، جا یانەیچەنە بە قسیٛمان گوش نەدیٛنیٛ ، هەرچی واچیٛنیٛ با ئاروٙ نەبەروش ، گوشم پەنە نەڎیٛنیٛ .

مانگاوەم دەینەوەرو خەریکەنان چەنی ویٛم قسیٛ مەکەروو ، ئەی خوڎا هەر نەیاوو دلیٛ بەرەو ئایاگیٛ ، سەرەم هوٙربڕنا خەریکیٛنمیٛ  نزیکیٛ مەگنمیٛوە ، مەڎیەو کولو دەرجە دارەکان ئامەینیٛ  بەرو جادەی و ئاوپاشی و تەمیزش مەکەران ، یوٙشان ئامە دەممەوە  ماچوٙ  ئەگەر مانگاوەکیٛت چیٛنە سەوروٙ کەروٙ مەشیوٙ ویٛت بە دەس جەمش بکەری و بلیٛسیشەو ، مانگاوە یاوا دلیٛبەرەو  ئەمنیچ زاروٙنانیٛ و توڵێوە عالەم پەنەبیٛ داوەنەو مانگاویٛو  دڵم تەکان و شوٙکانشەن ، کەوتانیٛ ڕا مانگاوە هەرقاڵەکەش دی و سەربازیٛ توچیٛبیٛنیٛ  وەرو ڕایشان گرتیٛ بیٛ ، مەڎیەو دەورو ویٛشەرە مەخولیۆوە و مەبوٙڕنوٙ و مەتووڕنوٙ ، گوٙشش بە بازدیدی نەڎا دنیاش پیسە کەردە .

ئەمن ئی وەزعیەتەمە دیی تا تاوام سەرەو چیٛر دلیٛ باخەکارە بەرشیانی و مانگاویٛچ دنیاش هوٙرناوێ بیٛ  خاس خاسێ کوشتیٛبیٛشان ، مەراسمکەش شیٛونابیٛ پیٛوەرە ، ئا ماجرای بی باعیسو ئینەیە کەیانەنە دەسێو خاس کوشیانی و ئاخرو ماجرای بە ورەشیای مانگاویٛ خاتمەش پەنەئاما ، ڕاسەش ئتر زاتم نەویٛ پا یاگیٛرە رەڎ بونە .

وستەی سەر : دناجح گوڵپی

ماناو واتەکا :

نا : ئینا

لیٛ : دلیٛ

توچیێبیٛنیٛ : پژگیێبیٛنیٛ

مەسڵیٛوە : سڵکەریٛ

 hewraman
Load More In ئەدەب و هونەر

داواچیٛو بنویسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

مە؛ موٙرفیمو سەرەمڕەی

                مە؛ موٙرفیمو سەرەمڕەی موٙرفیمو”مە”ی سەرەمڕەی، یوٙن جە سیما دیا…