یانە زانای هۆشی ناسروشتی   Artificial Intelligence

هۆشی ناسروشتی   Artificial Intelligence

89

 

هۆشی ناسروشتیAI_    Artificial Intelligence

۲۰۱۸ :  ساڵەو دەسپەنەکەردەو شۆڕشو هۆشی ناسروشتی(هوش مصنوعی)_ هوٙشی دەسکرد

حدودو ساڵەو ۱۹٥۰ ئەندیشەو سازناو ڕوبات و کاردەستێ ماشینی کەوت سەرو زوانا.

ئانزان چی ماوەنە هەمیشە حەزێش کەردەن ژیوای ڕاحت و بە ئاسایشێش بۆ و فرە چا هەرمانانە کە ئەنجام دایش سەختەن به دەسی ماشین٫کامپیوتر و یا ڕوباتێ ئەنجامشا دۆ.

 

هۆش(ژیری)ناسروشتی چێشەن؟

 

جە چن دهەی چیوەڵ بە ئاماو کامپیوتر و دەم و دەستگای وەڵکەتێ ماشینی تا ڕادێ ژیوا ئانزانی و حەتا ژیواو گیانەوەرو و بەروبوم ژینگەی توشو جیاوازی و فاڕیای بیەن.

سروشت چی سەدٚەو(قرن) وەڵینەنە هەڵای زامارو دەسو تکنۆلوژیەن.

تکنۆلوژیێ کە ئاما ئاسایش و وەشی باورو پەی ئێمە بەڵام…..؟

ئیسەیچ هۆشی ناسروشتی مەی تا گردٚو هەرمانا ئانزانی بەرۆ ڕاوە!

دەستیارێ مەجازی ڕۆبەڕۆ فرەتەر دزە کەرا دلێو ژیواو بەشەری.

جە کەلوپەلو دلێو یانەی تا ماشینی سواری وئاوپاشو باخ و شێرو ئاوێ و تا گڵۆپو ڕۆشنایی وئۆجاخو چاشتێ و بەرێ پارکینگ ودەستگاو مایکروفری،گردٚ بەرەوهۆشی ناسرۆشتی هەنگامە هۆرگێرا.

هۆشی ناسرۆشتی مەی تا ئێمە ئیتر ڕانندگی(خۆڕای) ماشینێ  نەکەرێم!و جیاتی وێما، هۆشی ناسروشتی و ڕوباتێ، ڕانندگیما پەی بکەران.

هۆش ناسرۆشتی مەی تا کومەک حاڵو ژەنان بۆ و جە کاروبارو ئاشپەزی و چاشت نیاو و شۆت دای بە زاڕوڵا هەرمانەما پەی بکەرۆ.

هۆشی ناسرۆشتی، پسەو تکنۆلوژیای تەری  و هەم پاو ئایشا خەریکەن بەرەو وەری ملۆ و بە گەشەو بەرنامە نویسی و کەڵک گێرتەی جە ئاوەزی و پیادٚە سازی ئی ئاوەزیە، بیەن بە ڕەقیبو ئانزانی و تەرس جە شیرە بیەیش دور جە زەین نیەن.

هەرچن هۆشی ناسروشتی جە زەمینەو ئێستەو جورم و تاوانێ و کەردەوەی جنایی پسەو:قەتڵ٫دزی٫چهرە شناسی و دەیان کەڵکێ عاڵێ تاوۆ خزمەتی شایستە بکەرۆ بە بەشەر و گردٚو جهانی بەڵام ژیر بیەو ڕۆبات و کاردەستێ ماشینی ترازیا جە ڕادە متاوۆ گێچەڵ و کێشمەکێشێ گەورە وەش بکەرۆ و بۆ بە قەیرانێ بێ حدود.

ئیسەیچ ژیری فرە جە ڕۆبات و بەرنامەی کامپیوتری و کاردەستێ ماشینی بیەن هۆ مەتەرسی ئێنسانی و ئەر پێسە بلۆ وەرۆ شایەد جەنگ و درگیری دماڕۆ میانو وەڵاتاو جهانی ئیتر جە کونتڕوڵو ئانزانینە نەمانۆ.

سازمانو پنتاگۆنو ئامریکای خەریکو سازناو ڕوباتی سربازیەن ، پیجۆرە کە بڕێ برنامەو کۆدێ کامپیوتری مدٚا پی ڕوباتانە و مکیاناشا دلێو مێدٚانو جەنگی.

پی ڕوباتانە نمواچان دژمەنو وەراوەرینو تۆ کێن و کۆگەییەن و چن ساڵێشەن و ئایا ژەنیەنە یا پیا ؟ یا زاڕوڵەی وردی؟.

ئی سەربازێ هەر توانایەشا بۆ وەلێم جە “منطق” و بەزەیی و ڕەحمی بە دورێنێ.

 

“ڕابرت شیلر “Robert shiller

چن ڕۆی وەڵێو کۆبیەو “داووس″ سوییسی جە گۆفت و گۆی تلویزیونی پینەیە ئێشارەش کەرد کە:

هەرچن هۆشی ناسروشتی متاوۆ کومەکێ خاس کەرۆ بە سیستمو وانەو و پەروەردەی و حەتا سەتحو تەندروستی خەڵکی تا ڕادێ بڵۆ سەر و یا ڕوباتێ فرە جە هەرمانە سەخڵەت و گرانێو ئێنسانەکا .

بەرۆ ڕاوە، وەلێم جە وەراوەرێچشۆ مشیوم پینە فکریەیمێنە کە بە گەشەو هۆشێ ناسروشتی فرە جە کار و پێشە توشو زیانی با و فرێچشان حەتا پەی هەمیشەی جە بەین مشا.

بەرئاورد کریان تا ساڵەو ۲۰۲۰ی عیسایی حدودو ٤۷٪ جە پێشەو کاری جە وەلایەتەیۆگێرتەکاو ئامریکای بە دەسی ڕوبات و هۆشی ناسروشتی جە بەین بشۆ.

و ئینە یانی تێک شیەو ڕێک و پێکی  بازرگانی و کاری جە گەورەتەرین وەڵاتو ئێقتسادی جهانی.

کەسانێچ هەنێ ماچان هۆشی ناسروشتی متاوۆ چی ساڵانە شمارو ۳/۲ میلیون پێشە و کار پەی خەڵکی فەراهەم بکەرۆ.

ئیسەیچ فیلم و ئەنێمێشنێ فرێ جە هالیوود و دیزنی سازیانێ کە خەڵکی پی ئەندێشەیە قانع کەرا کە جهانو دماڕۆ ئێمە بە هۆشی ناسروشتی و ڕوباتی لکەش واردێنە.

هۆشی ناسروشتی ئیتر پەپکەش بەستەن و پسەو ماری خەریکەن یەواش یەواش مەینە دلێو ژیوایمان.

ئینە کە قازانج و سودێش بۆ یا زیان بەخش و بۆ هۆ شێوناو پەیوەندی کۆمەڵگاو ئێنسانی،هەڵای پێشبینیش سەختەن و دماڕۆنە مگنۆ بەرۆ.

هۆشی ناسروشتی پسەو”ئێنترنتو چێوا”

(اینترنت اشیا)شایەد یۆی بشا و پەی خزمەت بە ژیوای و پەی ئاسایشو ئێنسانی هەنگامە هۆرگێرا ،بەڵام تەرس جە ناسروشتی بیەو “ذات و منطق” و مێهربانی ، ئێنسانی توشو گیرو گرفتی کەرۆ  و هەڵای باس کەردەی سەرو پۆزیتیڤ بیەو ئی تکنۆلۆژیانە و شادمانی ئێنسانی بۆنە خاترو ڕاحەت بێەو ژیوایش شایەد وەرمێ ناشیرین و تەڵخ بۆ.

پێش بینی کەردەو ڕەفتار ئێنسانی بە دسی هۆشی ناسرۆشتی یۆ چا هەرمانەو زانشتی شرکەتانێ گەورێ جهانیەن تا پیجۆرە بتاوان شیرە بان ملو ئاوەزو و ئەندیشەو خەڵکی و بە وەنەو فکریشا، نیازێ تازێشا پەی خۆڵقناو و سەرمایەداری ڕو به ڕو گەشە کەرۆ.

تەمەڵ کەردەو مەردمی و وابەستەیشان بە هۆشی ناسرۆشتی شایەد جە نیگاو فرە کەسیەنە دور بۆ، وەلێم هەرچی کە هەن چی دڵێڕاسەنە فەقەت وفەقەت ئێنسان توشو پەی ئامەو(عواقب) خاس یا خرابو ئی ڕەوەندیە بۆ.

میلیونها موبایلێ هۆشمەندێ جە سەرتاسەرو جهانیەنە خەریکو سەبت و تۆمارو گلینەو چەمیەنێ و ڕەدیاوێو(ردیاب)

مۆتورو خرچانو گوگلی(موتور جستجوی گوگل) پەیجۆرو شۆنەماوسەرو کلکێ(اثر انگشت) و شێوازو چڕو چەم و ڕواڵەتو ئێنسانیەنێ.

هەرمانەو “جی پی اس″[GPS] هەر پا جۆرە سەرگەرمیش وەش کەردەن! و یاگە نیشتو(محل زیست) گردٚو خەلکو هۆشمەندو جهانی جە وێما خاستەر مزانۆ.!

جە دماڕۆنە هۆشی ناسرۆشتی بە کەڵک گێرتەی چی گرد دەستکەوتانە متاوۆ جۆرێ نگەرانی ئەمنی و ئاسایشی پەی مەردمی وەش کەرۆ و ژیریش بیاوۆ ئەنازێ که کونترۆڵ کەردەیش بە هیچ جۆرێ نەکریۆ.

 

شناسایی “چەم و ڕو “و کەردەوەو ئێنسانی یۆ جە چالاکی سەرینو(اصلی)  هۆشی ناسرۆشتیەن

 

بەشو زانای / پەلیانەو هەورامانی …ماکوان هەورامی

 hewraman
Load More In زانای

داواچیٛو بنویسە

پۆستی ئەلکترۆنیکەت بڵاو ناکرێتەوە . خانە پێویستەکان دەستنیشانکراون بە *

بابەتو دماتەری

نەوروٙزو دەگاو دەلی

بێ شک گێرە یۆ چا نەورۆزە عالا کە چی چند٘ە ساڵەنە هەورامانەنە گیریان و تام و بۆی فەرهەنگیش …